1. Klauzula informacyjna - dane osobowe

Administratorem Pani(a) danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie Al. J. Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000068400, posiadającym REGON: 110197664, NIP: 5651337789, tel.: +48 797702705, fax: 82 5724170, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jak uzyskać dodatkowe informacje o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych SPZOZ Włodawa – Wojciecha Podlaskiego, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cel przetwarzania danych osobowych

1. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do celów udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostyka, profilaktyka, terapia) oraz zarządzania usługami opieki zdrowotnej (np. rozliczeń z płatnikiem, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości przed wizytą).
Podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przetwarzane na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
3. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną przez niego działalnością.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.
4. Jeśli wyraził/a Pan/Pani zgodę na komunikację marketingową, Pani/Pana dane mogą być wykorzystywane dla celów marketingowych.
Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe

Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych oraz organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.
Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
Ponadto, jeśli wyraził/a Pani/Pan zgodę na komunikację w celach marketingowych, Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

Okres przechowywania

Państwa dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w szczególności przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta. Dokumentacja medyczna jest przechowywana co do zasady przez okres co najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływie ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej będzie ona niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła, lub wydana Panu/Pani lub osobie przez Pana/Panią upoważnionej.
Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Jeżeli wyraził/a Pan/Pani na komunikację w celach marketingowych, dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Panu/Pani prawo:
1. dostępu do danych osobowych - uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania Panu/Pani informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO;
2. sprostowania Pana/Pani danych osobowych - żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
3. usunięcia Pana/Pani danych osobowych - żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki Administratora związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej;
4. ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki Administratora związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej;
5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.
Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane zostały powyżej.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na Administratora, w tym m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody na komunikację marketingową nie może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Klauzula informacyjna (PDF, 230 kb)


2. Monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informuję, że:

Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie Al. J. Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000068400, posiadającym REGON: 110197664, NIP: 5651337789, tel.: +48 797702705, fax: 82 5724170, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zwany dalej „Szpitalem”.

Szpital wyznaczył Inspektora Ochrony Danych SP ZOZ we Włodawie – Wojciecha Podlaskiego, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Szpitala. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring wizyjny przetwarzane będą, w celach:

 • zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów lub pracowników pomieszczeń na podstawie art. 23a ustawy o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190);
 • zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji na podstawie art. 22² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917), art. 9 ust.2 lit. h RODO.

Systemy monitoringu wizyjnego obejmują wejścia do budynków, ciągi komunikacyjne Izby Przyjęć (IP) i Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). Monitoring wizyjny jest wprowadzony w sali chorych na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym – zakres Noworodki i Wcześniaki w celu ratowania życia lub zdrowia na podstawie art. 9 ust.2 lit. c RODO w związku z art. 23a ustawy o działalności leczniczej.

Systemy monitoringu wizyjnego obejmuje korytarz w budynku administracji obejmując wejście do serwerowni, okienko kasy oraz korytarz.

Dane osobowe z monitoringu wizyjnego:

 1. udostępniane będą wyłącznie na żądanie podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;
 2. przechowywane będą w zależności od zastosowanego rozwiązania technicznego danego systemu monitoringu wizyjnego przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania z zastrzeżeniem przypadku, gdy nagrania obrazu będą stanowiły dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, termin przechowywania danych ulegnie przedłużeniu do czasu jego prawomocnego zakończenia;
 3. nie będą poddawane żadnej formie zautomatyzowanego przetwarzania, w szczególności profilowaniu;
 4. nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy SP ZOZ we Włodawie oraz podmioty, które są uprawnione z mocy prawa (np. Policja).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści tych danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprostowania/uzupełniania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Monitoring wizyjny (PDF, 140 kb) 


3. Korespondencja e-mail

 1. Administratorem Pani(a) danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie Al. J. Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa, tel: +48 797702705, fax: 82 5724170, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych SP ZOZ we Włodawie – Wojciecha Podlaskiego, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną.
 4. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b), c) lub lit. f) RODO w zw. z ustawą z dnia z dnia z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności pracownicy SP ZOZ we Włodawie, dostawcy hostingu i zewnętrznych systemów teleinformatycznych.
 6. Dane będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celu wynikającego z korespondencji lub zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeń wykonawczych zgodnie z nadaną dokumentacji kategorią archiwalną.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo: dostępu do danych osobowych, sprostowania Pana/Pani danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych wniesienia, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi dotyczącej wiadomości e-mail.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Korespondencja e-mail (PDF, 122 kb)


4. Rekrutacja

 1. Administratorem Pani(a) danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie Al. J. Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa, tel.: +48 797702705, fax: 82 5724170, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych SP ZOZ we Włodawie – Wojciecha Podlaskiego, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 4. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c) i lit. i art. 9 ust. 2 lit. b) w związku z art. 22¹ kodeksu pracy. 
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być: dyrekcja SP ZOZ we Włodawie i pracownicy uczestniczący w procesie rekrutacji.
 6. Dane będą przechowywane przez okres rekrutacji do czasu wyłonienia kandydata na dane stanowisko. W przypadku wyrażenia zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo: dostępu do danych osobowych, sprostowania Pana/Pani danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych wniesienia, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do celów związanych z procesem rekrutacji. Odmowa podania skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Rekrutacja (PDF, 114 kb)


5. Zamówienia publiczne i zapytania ofertowe

 1. Administratorem Pani(a) danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie Al. J. Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa, tel: +48 797702705, fax: 82 5724170, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych SP ZOZ we Włodawie – Wojciecha Podlaskiego, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu wyłonienia wykonawcy w ramach postępowań o udzielenie zamówienia lub organizacji konkursu realizowanego w trybie wynikającym z odpowiednich przepisów prawa lub w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy. 
 4. Podstawą prawną przetwarzania jest 6 ust. 1 lit. b) lub lit. c) w związku z przepisami Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: Poczta Polska S.A., bank obsługujący jednostkę, podmioty świadczące dla Administratora usługi: kurierskie, prawne oraz inne organy publiczne, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza, a w przypadku umów współfinansowanych podmioty współfinansujące, kontrolujące i zarządzające lub inne podmioty zaangażowane w realizację programu, z którego pochodzi dofinansowanie, podmiot zewnętrzny nie uczestniczący w postępowaniu oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych. 
 6. Dane będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo: dostępu do danych osobowych, sprostowania Pana/Pani danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych wniesienia, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do celów związanych z ubieganiem się o udzielenie zamówienia. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w procesie udzielania zamówień lub organizacji konkursu.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Zamówienia publiczne i zapytania ofertowe (PDF, 107 kb)


6. Zamówienia publiczne działalność lecznicza

 1. Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie, ul. Al. Józefa Piłsudskiego 64 , 22-200 Włodawa tel: 797 702 705 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie Wojciecha Podlaskiego, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu wyłonienia wykonawcy w ramach postępowań o udzielenie zamówienia  w określonym zakresie świadczeń zdrowotnych w trybie wynikającym z odpowiednich przepisów prawa lub w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy.
 4. Podstawą prawną przetwarzania jest 6 ust. 1lit. c) w związku z przepisami Ustawy z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: minister właściwy ds. zdrowia,  Poczta Polska S.A., bank obsługujący jednostkę, podmioty świadczące dla Administratora usługi: kurierskie, prawne oraz inne organy publiczne, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza, a w przypadku umów współfinansowanych podmioty współfinansujące, kontrolujące i zarządzające lub inne podmioty zaangażowane w realizację programu, z którego pochodzi dofinansowanie, podmiot zewnętrzny nie uczestniczący w postępowaniu oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.  Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.
 6. Dane będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo: dostępu do danych osobowych, sprostowania Pana/Pani danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych wniesienia, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do celów związanych z ubieganiem się o udzielenie zamówienia. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w procesie udzielania zamówień lub organizacji konkursu.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Zamówienia publiczne działalność lecznicza (PDF, 130 kb)


7. Nagrywanie rozmów

 1. Administratorem Pani(a) danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie Al. J. Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa, tel: +48 797702705, fax: 82 5724170, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych SP ZOZ we Włodawie – Wojciecha Podlaskiego, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:  
  1. zapewnienia prawidłowej obsługi telefonicznej, realizowanej przez pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie, jako Administratora Danych Osobowych, w tym udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zarządzania usługami opieki zdrowotnej
  2. zabezpieczenia interesu prawnego osoby, której dane osobowe zarejestrowano w systemie nagrywania rozmów telefonicznych;
  3. na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub dochodzenia roszczeń i zabezpieczenia materiału dowodowego, wprowadzam do użytku system nagrywania rozmów telefonicznych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) w związku z art. 6 ust 1 lit. f) RODO. 
 5. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (Policja, Prokuratura), podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 6. Państwa dane będą przechowywane przez czas określony w Zarządzeniu.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo: dostępu do danych osobowych, sprostowania Pana/Pani danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych wniesienia, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia rozmowy telefonicznej, w tym rejestracji pacjenta, weryfikacja uprawnienia do uzyskania informacji o stanie zdrowia, itp.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Nagrywanie rozmów (PDF, 120 kb)

Wniosek o udostępnienie nagrania rozmowy telefonicznej (PDF, 134 kb)


8. Klauzula poufności dla wykonawcy

 1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji dotyczących SPZOZ We Włodawie pozyskanych poprzez Wykonawcę podczas lub w związku ze współpracą z Zamawiającym. Obowiązek zachowania w tajemnicy obejmuje („Informacje Poufne”):·
  • Dane osobowe, do których Wykonawca ma dostęp lub zostały mu powierzone, w tym dane o stanie zdrowia pacjentów.
  • Procedury, instrukcje, wszelkie informacje techniczne i technologiczne.
  • Informacje organizacyjne przedsiębiorstwa, plany biznesowe, działania reklamowe i marketingowe.
  • Informacje dotyczące płynności finansowej, kontraktów, informacji dotyczących kontrahentów.
  • Innych informacji prawnie chronionych.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia uzyskanych Informacji Poufnych w tym danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych, a w momencie przekazania informacji prawnie chronionych przetwarzający zobowiązuje się do zachowania wszelkich wymogów określonych w odpowiednich aktach prawnych w stosunku do tych danych.
 3. Udostępnienie Informacji Poufnych w tym danych osobowych przez przetwarzającego osobom trzecim możliwe jest:
  • Jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
  • Na żądanie sądu, prokuratury, policji i innych organów państwowych uprawnionych do ich uzyskania na podstawie ustawy. W tym przypadku przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie poinformować administratora o wpłynięciu takiego żądania.
  • W obu powyższych przypadkach Wykonawca udostępni Informacje Poufne jedynie w niezbędnym zakresie.
 4. Wykonawca zobowiązuje się, na każde żądanie Zamawiającego, do wydania lub zniszczenia wszelkich przedmiotów będących nośnikami Informacji Poufnych (w tym kopii, notatek, plików komputerowych) w zakresie, w jakim zawierają one Informacje Poufne. W przypadku sytuacji przechowywania Informacji Poufnych na urządzeniach elektronicznych należących do przetwarzającego należy usunąć te Informacje

Poufne w sposób nieodwracalny. Czynność potwierdza się protokołem podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. Odmowa zadośćuczynienia takiemu żądaniu może nastąpić jedynie w takim zakresie, w jakim spełnienie żądania stanowiłoby naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku danych osobowych po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy przetwarzający jest bezwzględnie zobowiązany do zwrotu powierzonych mu danych osobowych oraz skasowaniu wszelkich kopii tych danych, będących w posiadaniu przetwarzającego w celu zaprzestania dalszego ich przetwarzania.

 1. Wykonawca zobowiązuje się przekazać informację o obowiązku zachowania poufności wynikającej z niniejszej umowy swoim pracownikom oraz współpracownikom przetwarzającego, odpowiada także za zachowanie tajemnicy przez swoich pracowników oraz współpracowników.
 2. Obowiązek zachowania poufności nie ustaje po wygaśnięciu niniejszej umowy.

Klauzula poufności dla wykonawcy (PDF, 120 kb)