Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo - II edycja

Szczegóły projektu

Okres realizacji projektu: 01.02.2019 – 29.12.2023

Wartość projektu: 4 551 036,88 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 4 414 505,75 zł

Beneficjent projektu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm

Partnerzy projektu:

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej z siedzibą przy ul. Krasnystawskiej 52, 21-010 Łęczna;
 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie z siedzibą przy Al. Józefa Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa;

Cel projektu:

Projekt „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo  – II edycja”  realizowany w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich. Projekt skierowany jest do 36 studentów I roku studiów 2018/2019 I stopnia (licencjackich) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie oraz 27 absolwentów z roku 2021 r.  Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia praktycznego  na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie oraz kompetencji zawodowych i kwalifikacji absolwentów kierunku odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju przez realizację programu rozwojowego dla 36 studentów kierunku i 27 absolwentów. Projekt wpłynie na poprawę jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych oraz poprawę jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego, a także kształcenia na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć, zwłaszcza w przypadku grup w niekorzystnej sytuacji – poprzez przeciwdziałaniu luce pokoleniowej w zawodzie pielęgniarka/pielęgniarz. Realizacja programu rozwojowego absolwenta będzie miała na celu wspieranie dalszej edukacji osób kończących studia i oferowanie im dodatkowego wsparcia finansowego.

Główne zakładane rezultaty projektu to:

 • opracowanie i realizacja programu rozwojowego dla kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie oraz opracowanie i realizacja programu rozwoju absolwenta na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie,
 • uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej,
 • uzyskanie kwalifikacji w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi.

W ramach projektu zrealizowane będą działania takie jak:

 • Uczelniany program stypendialny dla studenta/studentki kierunku Pielęgniarstwo;
 • Finansowanie i dostosowanie jakości warunków oraz zasad odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży;
 • Finansowanie i dostosowanie jakości warunków oraz zasad odbywania ponadprogramowych praktyk zawodowych do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży;
 • Warsztaty z zakresu porozumiewania się z pacjentami, które obejmują: proces komunikacji, komunikację niewerbalną, komunikację werbalną, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu z rozmówcą, elementy inteligencji
 • Program stypendialny absolwenta oraz dodatkowe szkolenia zawodowe:
  • Leczenie ran dla pielęgniarek,
  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
  • Szczepienia ochronne dla pielęgniarek,
  • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych,
  • Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie.

Partnerzy projektu:

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej z siedzibą przy ul. Krasnystawskiej 52, 21-010 Łęczna;
 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie z siedzibą przy Al. Józefa Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa;

Link do strony internetowej projektu (otwiera się w osobnym oknie)

 

Baner z logotypami: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Flaga Polski, Flaga Uni Europejskiej