Internet bezprzewodowy

WiFi logo hotspotu

 

 

 

 

 

 

Samodzielny publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie udostępnił dla pacjentów i pracowników szpitala dostęp do sieci rozległej poprzez 3 miejsca dostępowe (tzw. HotSpoty) do sieci WiFi.

Lokalizacja miejsc dostępu do WiFi:

Poczekalnia w Izbie Przyjęć (Budynek B)

Nazwa: INTERNET-HS2

Hasło: A645DE060E23F0F

Poczekalnia w budynku Oddziału Internistycznego i Oddziału Geriatrycznego (Budynek D)

Nazwa: INTERNET-HS1

Hasło: 2BE37BAB6279C38 

Dostęp użytkownika do sieci nastąpi po podaniu nazwy sieci i hasła (dane dostępowe umieszczone są na tablicy informacyjnej oddziałów) na urządzeniu przystosowanym do korzystania z sieci internet poprzez WiFi.

Mamy nadzieję, że wprowadzone udogodnienia będą miały wpływ na poziom satysfakcji pacjentów z pobytu w naszym szpitalu. 


REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU DOSTĘPU DO INTERNETU
W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁODAWIE

 § 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu - HotSpot (zwany dalej ,,Regulaminem") określa zasady korzystania z usługi dostępu do Internetu.
 2. Z usługi może korzystać każda osoba fizyczna (pacjent, pracownik SPZOZ Włodawa) zwana dalej ,,Użytkownikiem" po zalogowaniu się do HotSpotu.
 3. Zalogowanie się do usługi HotSpot oznacza jednocześnie akceptacji niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu Użytkownik nie powinien logować się do HotSpotu lub jeśli się zalogował powinien natychmiast odłączyć się od HotSpotu.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01-10-2017 r. i może zostać zmieniony w każdym czasie poprzez zamieszczenie na stronie www.spzoz.wlodawa.pl Regulaminu o nowej treści.

§ 2. Zobowiązania i zastrzeżenia

 1. W ramach realizacji usługi, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie dołoży wszelkich starań aby usługa była realizowana na najwyższym poziomie. SPZOZ Włodawa zastrzega sobie jednak możliwość przerw w działaniu HotSpotu ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe.
 2. Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego.
 3. Ze względów bezpieczeństwa i wydajności sieci nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.
 4. Użytkownikowi jest przydzielone pasmo o maksymalnej przepustowości 1 Mb/s (download), 512 kb/s (upload).
 5. Aby nawiązać połączenie należy dysponować urządzeniem (np. komputer, tablet, smartphone) wyposażonym w prawidłowo działającą bezprzewodową kartę sieciową.

§ 3. Obowiązki Użytkownika

 1. Korzystanie z sieci punktów dostępowych HotSpot w SPZOZ Włodawa będzie się odbywało na wyłączne ryzyko Użytkownika.
 2. Użytkownik korzystający z usługi zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, nie rozpowszechniania nielegalnych treści oraz ogólnie przyjętych zasad netykiety (http://netykieta.prv.pl).
 3. Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia urządzenia za pomocą którego korzysta z usługi przed niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz do posiadania na używanym do połączenia z usługą urządzeniu zainstalowanego oprogramowania antywirusowego.

§ 4. Zastrzeżenia - wyłączenie odpowiedzialności

 1. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu SPZOZ Włodawa zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do HotSpotu.
 2. SPZOZ Włodawa nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez użytkownika.
 3. SPZOZ Włodawa zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości korzystania z dostępu do HotSpotu wynikających z ochrony poprawnej pracy sieci, a w szczególności ograniczeń dotyczących dostępu do poszczególnych usług internetowych lub maksymalnej ilości transmitowanych danych.
 4. SPZOZ Włodawa nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu do HotSpot, a w szczególności za:
 • utraty danych lub zniszczenie oprogramowania Użytkownika,
 • ujawnienie danych Użytkownika,
 • późnienie w otrzymywaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisja, opóźnieniem lub przerwami w dostępie do HotSpot.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. SPZOZ Włodawa zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące prawo.
 3. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wlodawa.pl oraz biurze dyrekcji SPZOZ Włodawa.