Programy edukacyjne 

Zasady i zakres prowadzenia edukacji zdrowotnej w SP ZOZ we Włodawie

1. Terminologia

Edukacja pacjenta - to proces obejmujący oddziaływania wychowawcze i nauczanie skierowane na niego i jego środowisko, którego celem jest wpływanie na kształtowanie ( zmianę lub utrwalenia) motywów i postaw w pożądanym prozdrowotnym kierunku, zgodnie ze społecznie akceptowanymi celami programów promocji zdrowia i profilaktyki, wychowania zdrowotnego i oświaty zdrowotnej. Polega na zamierzonym wpływie na osobowość pacjenta przez kształtowanie jego zachowań zdrowotnych, poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie, przez przygotowanie do współpracy i współdziałania w procesie pielęgnowania i leczenia oraz samopielęgnowania i opieki innej niż profesjonalna. Dotyczy przekazywania pacjentowi wiedzy i kształtowanie u niego umiejętności potrzebnych do tych działań.

2. Program dotyczący edukacji w cukrzycy prowadzony w Oddziale Internistycznym.

Edukacja ma na celu wyposażenie pacjenta z cukrzycą w wiedzę i umiejętności życia z chorobą tak, aby umiał postępować w sposób korzystny dla swojego zdrowia, aby był on odpowiedzialny za własne zdrowie i świadomie brał udział w terapii, umiejętnie prowadził samokontrolę i samopielęgnacje. Wiedza i umiejętności gwarantują skuteczniejsze leczenie cukrzycy, przyczyniają się do ograniczenia ostrych powikłań cukrzycy, ale także zredukowania późnych następstw choroby. W Oddziale Internistycznym znajduje się opracowany konspekt zatytułowany „Przygotowanie pacjenta do samokontroli w cukrzycy”. Zawiera on:

 • Definicję cukrzycy;
 • Cukrzyca jako epidemia XXI wieku,
 • Główne ryzyko w cukrzycy;
 • Zasady rozpoznawania cukrzycy;
 • Objawy cukrzycy;
 • Przewlekłe powikłania cukrzycy;
 • Hipoglikemia i Hiperglikemia
 • Prawidłowe techniki podawania insuliny za pomocą wstrzykiwacza;
 • Samokontrola(zespół decyzji i czynności wykonywanych przez pacjenta, których celem jest ocena wyrównania metabolicznego cukrzycy
 • Cel leczenia dietetycznego chorych na cukrzycę
 • Prawidłowa technika badania poziomu glukozy we krwi za pomocą glukometru ( stałe zlecenia dla użytkowników aparatów do pomiaru glikemii)

W Oddziale Internistycznym (parter) jest umieszczona tablica edukacyjna dotycząca cukrzycy aktualizowana co 2 miesiące. Edukację prowadzi pielęgniarka mgr Renata Maćkowiak w salach chorych i w wyznaczonym pomieszczeniu w piwnicy pod oddziałem. Edukację w razie potrzeby prowadzi lekarz. Najczęstszą formą edukacji są: rozmowy, konsultacje z pacjentem i rodziną, pokazy obsługi pena, nauka wstrzyknięć insuliny( dawkowanie, miejsce wkłucia, zasady epidemiologiczne), rozdawanie ulotek, broszur, zeszytów samokontroli do domu. Edukacja zdrowotna pacjenta i/lub jego rodziny dokumentowana jest w dokumentacji pielęgniarskiej. W Oddziałach Szpitalnych gdzie przeprowadza się edukację pacjentów sporządzana jest lista zawierająca dane pacjentów wyedukowanych. 

3. Program edukacji dotyczący przygotowania kobiety do porodu prowadzony jest w Oddziale Ginekologiczno- Położniczym w ramach „Szkoły Rodzenia”. Położna Anna Przeor prowadzi zajęcia (wykłady, pokazy, ćwiczenia itp.) w budynku B( pod POZ). Zapisy do Szkoły Rodzenia prowadzone są w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym pod nr tel. 797704908 i Po utworzeniu grupy (min. 3 pary) termin spotkań dostosowany jest do potrzeb grupy 1 raz w tygodniu (min. 3 godz.) oraz jedno spotkanie z lekarzem ginekologiem-położnikiem (cykl szkolenia to 5 spotkań). Listy wyedukowanych pacjentek oraz ich partnerów lub osób towarzyszących znajduje się w Szkole Rodzenia. 

4. Program edukacji dotyczący naturalnego karmienia piersią prowadzi Oddział Noworodków i Wcześniaków oraz Oddział Ginekologiczno- Położniczy i realizują program „10 kroków karmienia piersią :. W Oddziale Ginekologiczno- Położniczym we wszystkich salach : przedporodowej i salach „rooming” znajdują się pakiety edukacyjne dla pacjentek. Każda pacjenta ma prowadzoną Kartę Promocji Zdrowia i Karmienia Naturalnego potwierdzając edukację własnoręcznym podpisem. Prowadzony jest także w Oddziale Ginekologiczno -Położniczym Punkt Laktacyjny gdzie udzielane są porady lekarsko-położnicze pod nr tel. Do dyżurki położnych 797 704 908 i 797 704 909 oraz 797 704 907- do gabinetu lekarza ginekologa-położnika oraz porady zgłaszających się kobiet osobiście do Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. 

5. Program edukacji w zakresie profilaktyki nowotworów piersi. W Oddziale Ginekologiczno-Położniczym prowadzi się naukę w zakresie samobadania piersi na modelu do nauki samobadania piersi. Dostępnej są ulotki np. 7 kroków do zdrowych piersi oraz plakaty „samobadanie piersi”. Udzielane są też porady oraz nauka badania piersi odbywa się wg ustalonego harmonogramu (1 raz w tygodniu ). 

6. W SPZOZ we Włodawie prowadzany jest program edukacji dotyczący żywienia. Realizowany przez dietetyka szpitalnego wg. Ustalonego harmonogramu szkoleń dla poszczególnych oddziałów szpitalnych. 

7. Program edukacji zdrowotnej w Oddziale Dziecięcym dotyczący zaburzeń żołądkowo-jelitowych. Pielęgniarki na Oddziale Dziecięcym prowadzą rozmowy oraz pokazy na temat zaburzeń żołądkowo-jelitowych dla rodziców oraz dzieci. 

8. Program edukacyjny dotyczący wpływu otyłości na proces rehabilitacyjny pacjentów po endoplastyce. Program obejmuje szkolenie przez pielęgniarkę i konsultacje dietetyczne. Każdy z edukowanych otrzymuje materiały edukacyjne z zakresu zdrowego stylu życia i żywienia w otyłości. 

9. Program „Profilaktyka Pzreciwodleżynowa” w Oddziale Geriatrycznym. Edukacja pacjentów, ich rodzin i opiekunów ma na celu zapobieganie powstania odleżyn u osób hospitalizowanych w Oddziale Geriatrycznym oraz po wypisie ze szpitala. Pozwala zaznajomić pacjentów oraz rodziny i opiekunów o zastosowaniu właściwych środków i metod niedopuszczenia do powstania odleżyn. Program obejmuje szkolenie wybranej grupy pacjentów, ich rodzin i opiekunów nie mniej niż raz na kwartał. Pacjenci, ich rodziny i opiekunowie otrzymują materiały edukacyjne z zakresu profilaktyki p/ odleżynowej. 

10. Program edukacji stomii w Oddziale Chirurgii . Program edukacji i indywidualnego przygotowania pacjenta do samoopieki po wyłonieniu stomii ma na celu przygotowanie pacjenta ( i jego rodziny) do aktywnego i świadomego udziału w procesie terapeutycznym, zapewnienie wsparcia oraz pomoc w uzyskaniu bezpiecznej i prawidłowej pielęgnacji stomii w życiu codziennym. Program jest skierowany do pacjentów ( i ich rodzin) zdiagnozowanych i zakwalifikowanych do planowego operacyjnego zabiegu wyłonienia stomii w oddziałach chirurgicznych. Stopień przygotowania chorego do samoopieki oceniany jest po zakończeniu edukacji szpitalnej. Pacjent wypełnia kartę edukacji. Punktacja w sakli od 0 do 20; uzyskanie 20 punktów oznacza przygotowanie do samoopieki i samopielęgnacji. 

11. Każdy pacjent i jego rodzina chcący skorzystać z wybranego programu może zgłosić chęć uczestnictwa pielęgniarce oddziałowej danego oddziału lub dzwonić na podane numery telefonów. Informacje o poszczególnych programach dostępne są także dla pacjentów i ich rodzin na tablicach informacyjnych w poszczególnych komórkach organizacyjnych SP ZOZ we Włodawie oraz na stronie internetowej www.spzoz.wlodawa.pl


Informacja dla pacjentów i ich rodzin

W Samodzielny Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej we Włodawie prowadzone są Programy Edukacyjne:

 1. Program dotyczący edukacji w cukrzycy. Każdy pacjent przebywający w Oddziale Wewnętrznym wymagający wiedzy na temat cukrzycy i umiejętności na temat podawania insuliny jest edukowany przez Pielęgniarkę Oddziałową w godz. Od 7.00 do 14.35.
 2. Program edukacji dotyczący przygotowania kobiety do porodu w ramach „Szkoły Rodzenia”. Zapisy do Szkoły Rodzenia prowadzone są na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym pod nr tel. 797 704 908 i 797 704 909
 3. Program edukacji dotyczący naturalnego karmienia piersią. W Oddziale Noworodków i Wcześniaków oraz w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym realizowany jest program „10 kroków karmienia piersią”. W Oddziale Ginekologiczno- Położniczym funkcjonuje Punkt Laktacyjny gdzie udzielane są porady lekarsko-położnicze telefonicznie pod nr tel. 797 704 908 i 797 704 909 oraz 797 704 907-do gabinetu lekarza ginekologa-położnika oraz porady zgłaszających się kobiet osobiście do Oddziału Ginekologiczno- Położniczego.
 4. Program edukacji w zakresie profilaktyki nowotworów piersi prowadzony jest w Oddziale Ginekologiczno- Położniczym poprzez naukę samobadania piersi dla pacjentek.
 5. Program edukacji dotyczący żywienia prowadzony przez dietetyka szpitalnego.
 6. Program edukacji zdrowotnej w Oddziale Dziecięcym dotyczący zaburzeń żołądkowo-jelitowych. Pielęgniarki w Oddziale Dziecięcym prowadzą rozmowy oraz pokazy na temat zaburzeń żołądkowo-jelitowych dla rodziców oraz dzieci.
 7. Program edukacyjny dotyczący wpływu otyłości na proces rehabilitacyjny pacjentów po endoplastyce. Program obejmuje szkolenie przez pielęgniarkę i konsultacje dietetyczne . Każdy z edukowanych otrzymuje materiały edukacyjne z zakresu zdrowego stylu życia i żywienia w otyłości.
 8. Program „ Profilaktyka Przeciwodleżynowa”. Edukacja pacjentów, ich rodzin i opiekunów ma na celu zapobieganie powstania odleżyn u osób hospitalizowanych w Oddziale Geriatrycznym oraz po wypisie ze szpitala. Pozwala zaznajomić pacjentów oraz rodziny i opiekunów o zastosowaniu właściwych środków i metod niedopuszczenia do powstania odleżyn. Program obejmuje szkolenie wybranej grupy pacjentów, ich rodzin i opiekunów nie mniej niż raz na kwartał. Pacjenci, ich rodziny i opiekunowie otrzymują materiały edukacyjne z zakresu profilaktyki p/ odleżynowej.
 9. Program „ Edukacja i indywidualne przygotowanie pacjenta do samoopieki po wyłonieniu stomii”. Program edukacji i indywidualnego przygotowania pacjenta do samoopieki po wyłonieniu stomii ma na celu przygotowanie pacjenta ( i jego rodziny) do aktywnego i świadomego udziału w procesie terapeutycznym, zapewnienie wsparcia oraz pomoc w uzyskaniu bezpiecznej i prawidłowej pielęgnacji stomii w życiu codziennym. Program jest skierowany do pacjentów ( i ich rodzin) zdiagnozowanych i zakwalifikowanych do planowego operacyjnego zabiegu wyłonienia stomii w oddziałach chirurgicznych. Stopień przygotowania chorego do samoopieki oceniany jest po zakończeniu edukacji szpitalnej. Pacjent wypełnia kartę edukacji. Punktacja w sakli od 0 do 20; uzyskanie 20 punktów oznacza przygotowanie do samoopieki i samopielęgnacji.

Każdy pacjent i jego rodzina chcący skorzystać z wybranego programu może zgłosić chęć uczestnictwa pielęgniarce oddziałowej danego oddziału lub dzwonić na podane numery telefonów. Informacje o poszczególnych programach dostępne są także dla pacjentów i ich rodzin na stronie internetowej szpitala.