Projekt: Kompleksowy system usług społecznych w Powiecie Włodawskim

 

Baner z logotypami projektów dofinansowanych z europejskich funduszy

 

Beneficjent: Powiat Włodawski

Realizatorzy: SPZOZ we Włodawie, Dom Pomocy Społecznej „Senior” w Różance

Tytuł projektu: Kompleksowy system usług społecznych w Powiecie Włodawskim

RPO WL 2014-2020 Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Okres realizacji projektu: od: 2018-09-01 do: 2019-11-30

Wartość projektu: 1 032 000,00 zł

Dofinansowanie: 980 400,00 zł

 

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności usług społecznych na terenie powiatu włodawskiego m.in. poprzez tworzenie warunków do opieki domowej.

Celem szczegółowym jest ograniczenie barier w dostępie do podstawowych usług publicznych na jakie napotykają osoby wykluczone bądź zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym zwłaszcza osoby starsze, z niepełnosprawnościami, niesamodzielne.

Przewidziano utworzenie Klubu Seniora, świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz utworzenie ogólnodostępnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego.

Główne zadania:

 1. Klub Seniora (KS)

  Klub Seniora - miejsce spotkań osób starszych, niesamodzielnych, nieczynnych zawodowo zostanie zlokalizowany w budynku Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” w Różance - realizatora zadania. Utworzonych zostanie 10 miejsc w KS. Klub będzie czynny od 1.12.2018 r. w dniach pon. - piątek w godz. 7:00–15:00, w tym zajęcia terapeutyczne z uczestnikami odbywać się będą w godz. 8:00-14:00, uczestnicy otrzymają wyżywienie.

  W okresie realizacji projektu z różnych form zajęć skorzysta 40 osób. Zajęcia realizowane codzienne: gry świetlicowe, muzykoterapia, ćwiczenia usprawniające ruchowo, fizjoterapia, zajęcia profilaktyczne w zakresie profilaktyki zdrowotnej, zapobiegania chorobom i utracie sprawności oraz odzyskania niezależności

  Zajęcia cykliczne: arteterapia, spotkania z psychologiem, wsparcie seniorów w zakresie obsługi komputera w codziennym życiu (korzystanie z e-mail, wyszukiwarek, portale społecznościowe, zakupy w Internecie itp.). Zostaną zorganizowane dwa wyjazdy do teatru /teatru muzycznego w Lublinie.

 2. Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania

  20 osób zamieszkujących na terenie powiatu włodawskiego objętych zostanie usługami opiekuńczymi świadczonymi przez 7 dni w tygodniu, średnio 3 godz. dziennie/os. Zaangażowanych zostanie 10 etatowych opiekunów oraz koordynator w wymiarze 3/4 etatu, dla którego przewidziano zorganizowanie miejsca pracy.

  Zakres usług obejmie m.in. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Zakres wsparcia i wymiar godz. usług określany będzie indywidualnie w kontrakcie trójstronnym. Usługi opiekuńcze będą świadczyć osoby, które spełniają wymogi dotyczące kwalifikacji lub kompetencji oraz zostały zapoznane z zakresem obowiązków w formie pisemnej.

  Ponadto zaplanowano objęcie opiekunów faktycznych wsparciem psychologicznymi (pomoc indywidualna, dla ok.10 os.) oraz 20 opiekunów wsparciem w zakresie sprawowania opieki nad osobami niesamodzielnymi, profilaktyki zdrowotnej, diety podopiecznych. Zaplanowano także zapewnienie uczestnikom (osobom niesamodzielnym) indywidualnego wsparcia w zakresie profilaktyki zdrowotnej, zapobiegania chorobom i utracie sprawności oraz odzyskania niezależności.

  Zadanie

 3. Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego

  Wypożyczalnia powstanie w pomieszczeniu zlokalizowanym w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej we Włodawie. Sprzęt udostępniany będzie bezpłatne. Wypożyczenie połączone będzie z doradztwem w doborze sprzętu, treningami z zakresu samoobsługi oraz przygotowaniem warunków do opieki domowej. Opracowany zostanie regulamin wypożyczalni, gwarantujący prawidłowe korzystanie z nowoczesnego sprzętu.

Grupa docelowa:

Grupa docelowa to osoby z terenu woj. lubelskiego - osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społ., w tym m.in. osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), osoby niesamodzielne, otoczenie osób wykluczonych społecznie, rodziny.