Projekt: Podniesienie jakości usług medycznych poprzez doposażenie Poradni Lekarza Rodzinnego przy SPZOZ we Włodawie

 

Baner z logotypami projektów dofinansowanych z europejskich funduszy

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie realizuje projekt:

Tytuł projektu: Podniesienie jakości usług medycznych poprzez doposażenie Poradni Lekarza Rodzinnego przy SPZOZ we Włodawie

RPO WL 2014-2020 Działanie: 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Okres realizacji projektu: od: 2017-08-08 do: 2019-03-31

Wartość projektu: 117 183,00 zł

Dofinansowanie: 99 605,55 zł

 

Celem głównym projektu jest poprawa jakości usług świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz zaspokojenie potrzeb pacjentów i zwiększenie ich bezpieczeństwa poprzez zakup nowego sprzętu i wyposażenia medycznego. Przede wszystkim zapewni to możliwość pomocy potrzebującym pacjentom w sposób szybszy i bardziej precyzyjny, po drugie zaś ułatwi im dostęp do wykonywania badań w ramach POZ.

Cel ten ukierunkowany jest na pacjentów korzystających z lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarki oraz położnej. Realizacja celu głównego umożliwi wykonanie podstawowych badań na miejscu, bez potrzeby przemieszczania się na inne odziały SPZOZ we Włodawie oraz poprawi komfort zarówno pacjentów (zaoszczędzony czas i wysiłek) oraz personelu (lepsza jakość oraz szybsza realizacja usług medycznych).

Przedmiotowy projekt ukierunkowany został na następujące grupy chorób:

 1. Projekt zwiększa dostępność i jakość usług zdrowotnych w zakresie chorób układu oddechowego
 2. Układu krążenia i chorób serca
 3. Projekt zwiększa dostępność i jakość usług zdrowotnych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem (położnictwo i ginekologia).

Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do zaspokojenia potrzeb społeczeństwa wykazanych w projekcie "Mapy Potrzeb Zdrowotnych - Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych" w następujących grupach chorobowych: 1) Choroby aorty i naczyń obwodowych z uwzględnieniem nadciśnienia tętniczego. 2) Choroby układu oddechowego (przewlekłe). 3) Choroby układu oddechowego (ostre). 4) Ciąża, poród i połóg oraz opieki nad noworodkiem. 

Przedmiotem projektu jest doposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny SPZOZ we Włodawie. Projekt ma na celu poprawę jakości świadczonych usług, zaspokojenie potrzeb pacjentów oraz zwiększenie ich bezpieczeństwa. Bezsprzecznie wpłynie to również na poprawę komfortu pacjentów. Zwiększy to też możliwości konkurencyjność placówki, rozszerzenie oferty kierowanej do pacjentów, a tym samym zwiększenie liczby osób z niej korzystających.

Główną grupą docelową projektu są mieszkańcy Włodawy. W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano następujące zadania do realizacji:

 1. Zakup sprzętu medycznego
 2. Zakup urządzeń komputerowych
 3. Zakup pozostałego wyposażenia
 4. Opracowanie studium wykonalności
 5. Zarządzanie projektem
 6. Promocja projektu. 

Na zakupionym sprzęcie medycznym świadczone będą bezpłatne usługi zdrowotne zgodne z zakresem umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Kluczowe wskaźniki projektu to:

 1. ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi - 1 727 osób
 2. liczba wspartych podmiotów leczniczych - 1 podmiot
 3. nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej - 83 700,00 zł netto

Projekt nie polega na dostosowaniu istniejącej infrastruktury do obowiązujących przepisów. Zaplanowany zakup wyposażenia w ramach projektu związany jest z rozwojem oraz podniesieniem jakości świadczonych usług placówki. Projekt wpisuje się w cel główny określony w "Policy Paper", tj. zwiększenie długości życia w zdrowiu jako czynnika wpływającego na jakość życia i wzrost gospodarczy w Polsce. Projekt zgodny jest z Narzędziem 14 Policy Paper: Wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych na rzecz osób dorosłych, ukierunkowanych na specyficzne dla regionu grupy chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej (roboty budowlane, doposażenia). Inwestycje prowadzone w ramach tego narzędzia mogą dotyczyć podmiotów udzielających świadczeń w zakresie POZ.