Projekt: Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej we Włodawie

 

Baner z logotypami projektów dofinansowanych z europejskich funduszy

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie realizuje projekt:

Tytuł projektu: Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej we Włodawie

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

DZIAŁANIE: 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego

Okres rzeczowej realizacji projektu: 2019-01-01 do: 2019-05-31

Wartość projektu: 301 600,00 zł

Dofinansowanie: 256 360,00 zł

 

Głównym celem projektu jest poprawa infrastruktury sprzętowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia.

Cele szczegółowe projektu:

 • dostosowanie infrastruktury SOR do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
 • podniesienie możliwości przyjmowania osób w stanie zagrożenia życia i zdrowia na oddział SOR
 • podniesienie standardu diagnostyki medycznej
 • podniesienie standardu świadczonych usług medycznych
 • dostosowanie infrastruktury sprzętowej do potrzeb pacjentów

Uzasadnienie realizacji projektu

Niniejszy projekt ma znaczenie strategiczne dla systemu ratownictwa medycznego w Polsce, w szczególności na obszarze województwa lubelskiego. Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela pomocy w trybie nagłym pacjentom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Pomoc obejmuje również świadczenia, które ze względu na stan zdrowia pacjenta wymagają niezwłocznego podjęcia czynności związanych z diagnostyką i leczeniem. Planowany do zakupienia sprzęt na potrzeby SOR wpływa znacząco na zapewnienie prawidłowej diagnostyki i podjęcie działań ratujących życia Pacjenta.

Głównym założeniem projektu jest zakup następującego sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

 1. kardiomonitor – 2 sztuki
 2. defibrylator – 2 sztuki
 3. respirator – 1 sztuka
 4. USG – 1 sztuka
 5. pompa infuzyjna – 5 sztuk
 6. pulsoksymetr – 2 sztuki
 7. kapnograf – 1 sztuka
 8. elektryczne urządzenia do ssania – 2 sztuki

Łączny koszt przypadający na zakup aparatury medycznej wynosi 296 600,00 zł

W projekcie zaplanowano też działania informacyjno – promocyjne.

W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa funkcjonowania oddziału, polepszy się stan istniejącej infrastruktury, co podniesie ogólną jakość świadczonych usług. Ponadto projekt wpłynie na zwiększenie liczby osób, które po przebytych wypadkach i urazach będą mogły wrócić do pełnej aktywności zawodowej. Długoterminową korzyścią uzyskaną w wyniku realizacji niniejszego przedsięwzięcia będzie poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa w woj. lubelskim i tym samym podniesienie standardów ochrony zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego.

Wymiana aparatury medycznej na SOR ma na celu zwiększenie możliwości funkcjonalnych posiadanego sprzętu, co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia możliwości przyjmowania osób w stanie zagrożenia życia i zdrowia na oddział. Nowoczesna aparatura medyczna, niezbędna do podwyższenia standardu świadczonych usług medycznych podniesie poziom kwalifikacji i doświadczenia personelu medycznego oraz znacząco usprawni proces diagnozowania i leczenia


Przejdź do artykułu Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych