Projekt: Podniesienie efektywności świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SPZOZ we Włodawie poprzez doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt medyczny

 

Baner z logotypami projektów dofinansowanych z europejskich funduszy

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie realizuje projekt:

Tytuł projektu: „Podniesienie efektywności świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SPZOZ we Włodawie poprzez doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt medyczny”

RPO WL 2014-2020 Działanie: 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – wsparcie skierowane wyłącznie do podmiotów leczniczych ujętych w ramach przedsięwzięcia „Zdrowe Lubelskie optymalizacja usług medycznych w Województwie Lubelskim poprzez utworzenie i zintegrowanie sieci szpitali powiatowych”

Okres realizacji projektu: od: 2017.12.28 do: 2019.06.30

Wartość projektu: 1 846 513,31 zł

Dofinansowanie: 1 231 070,40 zł

 

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Włodawskiego. Realizacja celu pozwoli na poszerzenie zakresu i polepszenie jakości świadczonych usług medycznych. Cel główny zostanie osiągnięty przez realizację celów szczegółowych, które obejmują wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia przyczyniające się do poprawy jakości usług i zmniejszenie dysproporcji terytorialnych poprzez: - poprawę procesu leczenia we wszystkich obszarach medycyny,

- dostosowanie wyposażenia szpitala do oczekiwań pacjentów i potrzeb procedur medycznych niezbędne dla prawidłowej działalności szpitala oraz podyktowane zwiększeniem efektywności ekonomicznej, energetycznej i organizacyjnej placówki.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

 • Zakup sprzętu i aparatury;
 • Promocja projektu;
 • Zarządzanie projektem;
 • Studium wykonalności.

Przedmiotem projektu są zakupy sprzętu medycznego i wyposażenia na rzecz następujących oddziałów /pracowni/działów:

 1. Bloku Operacyjnego
 2. Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 3. Pracowni Rentgenodiagnostyki
 4. Pracowni Endoskopowej
 5. Działu Sterylizacji
 6. Oddziału Noworodków i Wcześniaków
 7. Oddziału Internistycznego
 8. Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urazowo-Ortopedycznym
 9. Oddziału Rehabilitacyjnego

Projekt przyczyni się do realizacji następujących wskaźników rezultatu strategicznego:

 1. Średnia długość pobytu w szpitalu - poprzez skrócenie pobytu pacjentów w szpitalu dzięki lepszej i kompleksowej opiece medycznej;
 2. Przeciętne wykorzystanie łóżka - sprawniejszy system opieki zdrowotnej pozwoli na bardziej efektywne wykorzystywanie dostępnych miejsc w szpitalu.

W wyniku realizacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

 • Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (CI36) 38 108 osób;
 • Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 12 060 osób/rok

Efektem realizacji projektu będzie rozszerzenie oferty świadczonych usług, podniesienie jakości i efektywności udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz bezpieczeństwo pacjentów Szpitala. W zakresie rzeczowym projektu jest zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, niezbędny do wykonywania procedur medycznych o sprawdzonej i potwierdzonej skuteczności, nie wykonywanych dotychczas w oddziałach szpitalnych SPZOZ we Włodawie. Sprawna aparatura i sprzęt medyczny są niezbędne przy zapewnieniu ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych, jak również do zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta i personelu. Dlatego też szpital dąży również do wymiany sprzętu medycznego polegającej na zastąpieniu nadal obecnego w znaczącym odsetku starego sprzętu, wysłużonego i wymagającego częstych napraw i serwisowania. Wszystkie planowane do zakupy sprzęty, aparatura są adekwatne do zakresu udzielanych świadczeń, posiadanych zasobów kadrowych i rzeczywistych potrzeb.

Zakupiony sprzęt ma służyć szerokiej diagnostyce, głównie chorób przewodu pokarmowego, układu kostno- stawowo- mięśniowego oraz oddechowego. Doposażenie w nowoczesny sprzęt diagnostyczny oraz terapeutyczny pozwoli na wcześniejsze wykrywanie i leczenie stanów chorobowych. Działania te poprawią warunki udzielania świadczeń, warunki pobytu pacjentów i ich opiekunów, warunki pracy pracowników, warunki kształcenia kadry medycznej oraz stworzą infrastrukturę do prowadzonych w przyszłości badań i prac badawczo-rozwojowych. Objęte projektem komórki są newralgiczne z punktu widzenia całej palcówki, świadczą one usługi dla oddziałów oraz są wykorzystywane w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia. Używany zatem sprzęt musi być niezawodny i maksymalnie funkcjonalny. Efektem projektu będzie wzrost dostępności do usług medycznych m.in. poprzez skrócenie czasu oczekiwania pacjenta na badanie, co przyspieszy proces powrotu pacjenta do zdrowia i aktywnego włączenia się do życia społecznego.

Sprzęt laparoskopowy zakupiony na potrzeby Oddziału Chirurgii pozwoli na wykonywanie zaawansowanych zabiegów operacyjnych metodą endoskopową. Stosowane procedury zgodne są z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego oraz światowych towarzystw naukowych związanych z chirurgią i onkologią chirurgiczną. Inwestycja z pewnością umożliwi udzielanie na obszarze naszego działania nowych świadczeń opieki zdrowotnej o udowodnionej skuteczności klinicznej.

W Oddziale Rehabilitacji niezbędna jest wymiana starego sprzętu na nowy. Oddział Rehabilitacji pracuje na potrzeby innych oddziałów m.in. chirurgicznego, wewnętrznego. Priorytetem dla SPZOZ jest zapewnienie pacjentowi kompleksowego procesu leczenia, podczas którego zrealizuje się wszystkie niezbędne kroki. W Szpitalu świadczenia udzielane są pacjentom, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego.

Pracownia Endoskopii wykonuje badania drogą endoskopową oraz laparoskopową głównie na rzecz Oddziału Chirurgicznego, a także Wewnętrznego oraz w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Aktualnie obserwujemy wzrost wykonywanych badań gastroskopii, przewidujemy dalszy wzrost wykonywanych badań w Pracowni Endoskopowej, zatem niezbędne jest doposażenie pracowni w wyroby medyczne.

Blok Operacyjny stanowi istotne zaplecze i daje możliwość świadczenia usług oddziałom zabiegowym, jest komórką usługową względem innych oddziałów i poradni funkcjonujących w szpitalu. Zabiegi operacyjne ratujące życie i zdrowie wykonywane są bez zbędnej zwłoki. Funkcjonowanie Bloku Operacyjnego stanowi zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego i dostępność do świadczeń w sytuacji zagrożenia życia i zdrowa.

Doposażenie w aparat rentgenowski pozwoli na wcześniejsze wykrywanie i precyzyjne monitorowanie stanów chorobowych, a dzięki wyższej jakości otrzymywanych obrazów da szansę na szybszą i trafniejszą diagnozę. Zaplanowane zakupy dotyczą nowoczesnych technologii, co pozwoli na użycie mniejszej dawki promieniowania i podniesie bezpieczeństwo, a ponadto specjalna konstrukcja gwarantuje wysoką funkcjonalność i ułatwienie pracy personelu.

Projekt zakłada również doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, doposażenie Bloku Operacyjnego w celu zwiększenia jakości i bezpieczeństwa realizowanych świadczeń zgodnie z wytycznymi i standardami postępowania w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii opracowanymi m.in. przez Polskie Towarzystwo Anestezjologii i intensywnej Terapii, Polską Radę Resuscytacji, Amerykańskie Towarzystwo Anestezjologiczne.