Projekt przebudowy zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń wraz z termomodernizacją budynku obecnego magazynu SPZOZ we Włodawie na potrzeby Zespołu Opieki Dziennej

 

Baner z logotypami projektów dofinansowanych z europejskich funduszy 

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie realizuje projekt:

Tytuł: „Projekt przebudowy zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń wraz z termomodernizacją budynku obecnego magazynu SPZOZ we Włodawie na potrzeby Zespołu Opieki Dziennej”

RPO WL 2014-2020 Działanie: 5.2  Efektywność energetyczna sektora publicznego

Okres realizacji projektu: od: 2018.12.04 do 2020.06.30

Wartość projektu: 571 777,02 zł

Dofinansowanie: 264 550,18 zł

 

Celem głównym projektu jest poprawa czystości powietrza w Mieście Włodawa, poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Opieki Dziennej w Włodawie. Cele szczegółowe projektu związane są z długoterminowymi korzyściami, które zostaną osiągnięte poprzez realizację projektu. Grupą docelową projektu są podopieczni Zespołu Opieki Dziennej, władze i pracownicy Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Włodawie, pracownicy Zespołu Opieki Dziennej, mieszkańcy Miasta Włodawa.

Projekt realizuje tzw. głęboką kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej, zakłada kompleksowe działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i przetworzonej.

W budynku zaplanowano: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, podłogi na gruncie i fundamentów wg WT2021; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wg WT2021; modernizację instalacji c.o. – montaż grzejników i zaworów termoregulacyjnych; montaż elektrycznych podgrzewaczy c.w.u., montaż instalacji solarnej na potrzeby c.w.u. wymianę oświetlenia na oświetlenie energooszczędne typu LED; montaż instalacji odgromowej; system zarządzania energią, dostosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych. Wielkość zestawu instalacji kolektorów wynosi łącznie 4,12 m2. Instalacja solarna będzie znajdować się na południowej połaci dachu budynku.

Realizacja projektu skutkuje zwiększeniem efektywności energetycznej o 79,28%. Działalność lecznicza, związana z opieką nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, wykonywana w budynku posiada uzasadnienia z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych w regionie. Jest zgodna z kierunkami działań ujętymi w dokumencie "Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej dla województwa lubelskiego na okres 1.01.2019 - 31.12.2021, Aktualizacja, Lublin, dnia 28 lutego 2019 roku.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

 1. Dokumentacja techniczna Opracowanie dokumentacji technicznej dla Projektu przebudowy zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń wraz z termomodernizacją budynku obecnego magazynu SPZOZ we Włodawie na potrzeby Zespołu Opieki Dziennej
 2. Audyt i studium wykonalności Opracowanie audytu energetycznego, audytu ekologicznego, audytu oświetlenia i studium wykonalności dla budynku Zespołu Opieki Dziennej we Włodawie.
 3. Nadzór inwestorski Koszty usługi inspektora nadzoru, związane z prowadzonymi robotami budowlanymi.
 4. Promocja projektu Działania informacyjno-promocyjne polegać będą na przygotowaniu tablicy informacyjnej, która zostanie umieszczona na/przy budynku na koniec realizacji projektu. Działania będą prowadzone przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie w I i II kwartale 2020 roku.
 5. Zarządzanie projektem Usługi polegające na obsłudze administracyjnej projektu, przez osoby zaangażowane w zarządzanie projektem.
 6. Termomodernizacja budynku Zespołu Opieki Dziennej Roboty budowlane i instalacyjne polegające na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej oraz montażu instalacji OZE.
 7. Roboty budowlane budowa/przebudowa infrastruktury – odnawialne źródła energii energia słoneczna
 8. Roboty budowlane – architektura Roboty budowlane z zakresu architektury, polegające na pracach przygotowawczych i rozbiórkowych, montażowi stolarki wewnętrznej w budynku, wykonania podłoża i posadzek, roboty murarskie, tynki i okładziny wewnętrzne, dostosowanie wejścia do osób niepełnosprawnych, opaska wokół budynku.
 9. Roboty instalacyjne – sanitarka. Roboty instalacyjne z zakresu instalacji sanitarnych w budynku.
 10. Roboty instalacyjne i demontażowe – elektryka. Roboty instalacyjne i demontażowe z zakresu elektryki, montaż instalacji odgromowej, wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i instalacji przyzywowych. 

W wyniku realizacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) [MW] 0,00232 [MW]
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt] 0,00232 [MWt]
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) [tony równoważnika CO2/rok] 45,56 [ton/rok]
 • Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok] 24,70 [MWht/rok]
 • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] 4,5 [MWh/rok]
 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] 1 [szt.]
 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2] 133,64 [m2]
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] 1 [szt.]
 • Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] 1 [szt.]
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [kWt] 2,32 [kWt]