Inwestycje finansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

  Logotypy projektów dofinansowanych z europejskich funduszy

 

Całkowita wartość inwestycji - 10 314 931,00 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 8 767 691,35 PLN

Beneficjent - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie ul. J. Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Działanie 12.1 Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIS.12.01.00-00-306/08-00 z dnia 24.03.2010 r. Termin realizacji - 03.2011 r. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac inwestycyjnych, polegających na rozbudowie istniejącego szpitalnego oddziału ratunkowego, zakupie nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego oraz budowie lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego wraz z drogą dojazdową. Wszystkie powyższe działania pozwolą na dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego we Włodawie oraz lądowiska do obowiązujących standardów jakościowych i norm prawnych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymagań dla lądowisk.

Więcej informacji o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko pod adresem: www.pois.gov.pl

Prace przy rozbudowie pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ we Włodawie rozpoczęto 17 sierpnia 2010 roku. Pod koniec 2011 roku, część obiektu o powierzchni 266,07 m2 , była na tyle gotowa, że pozwoliło to uruchomić pracownię tomografu. Pozwolenie na użytkowanie tej pracowni Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał w dniu 30 grudnia 2011 roku. Budowę lądowiska dla Śmigłowców Ratunkowych rozpoczęto 26 kwietnia 2011 roku. Końcowego odbioru robót przy budowie lądowiska dokonano 29 lipca 2011 roku.

 

5 września 2011 roku zakończono prace przy budowie drogi dojazdowej do lądowiska. W dniu 14 listopada 2011 roku decyzją Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Lądowisko dla Śmigłowców Sanitarnych we Włodawie zostało wpisane do Ewidencji Lądowisk i otrzymało zgodę na start i lądowanie śmigłowców sanitarnych.

Proces inwestycyjny związany z rozbudową pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego we Włodawie został zakończony w sierpniu 2012 roku i Decyzją nr 36/12 z dnia 13 września 2012 roku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie otrzymał pozwolenie na użytkowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Dzięki współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013 SP ZOZ we Włodawie otrzymał 1299,42m2 nowej powierzchni wyposażonej w nowoczesną aparaturę diagnostyczną wraz z lądowiskiem dla śmigłowców sanitarnych, mogąc już wielokrotnie przekonać się w praktyce o zdolności realizacji tego projektu.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie zakończył modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Umowę o dofinansowaniu projektu o nazwie „Rozbudowa i doposażenie SOR w SP ZOZ we Włodawie, budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych celem poprawy warunków leczenia i diagnostyki pacjentów” zawarto w 2010 roku pomiędzy SP ZOZ we Włodawie a Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie.

To właśnie dzięki Funduszom Europejskim włodawska lecznica mogła w zasadniczy sposób poprawiła leczenie i diagnostykę pacjentów.

Całkowity koszt realizacji wymienionego projektu wyniósł 10 314 931,00 PLN, z czego aż 85% (8 767 691,35 PLN) to dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Wkład własny SP ZOZ we Włodawie wyniósł 1 547 239, 65 PLN.

„Olbrzymie dofinansowanie dało nam szansę poprawy warunków w walce o zdrowie i życie człowieka. Gdyby nie Unia, takich funduszy, w tak krótkim czasie nie moglibyśmy sami nigdy zdobyć” – wyjaśnia Piotr Usowicz – dyrektor placówki.

Powyższa umowa dotyczyła realizacji trzech głównych celów. Pierwszym z nich były prace budowlane związane z przebudową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, które pochłonęły kwotę blisko 3 mln zł, wskutek czego powierzchnia użytkowa SOR-u wzrosła trzykrotnie. Drugi cel, to budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych oraz drogi dojazdowej do tego obiektu, na co przeznaczono 1,3 mln zł. Największą część, bo 5,5 mln, wydatkowano na zakup sprzętu medycznego, co pozwoliło doposażyć SOR w najnowocześniejszy sprzęt medyczny. Dzięki projektowi SOR wzbogacił się między innymi o:

16-rzędowy tomograf komputerowy, cyfrowy aparat RTG do zdjęć kostno-płucnych z możliwością teletransmisji, czy gastroskop z torem wizyjnym.

Dzięki temu projektowi pacjenci trafiający do włodawskiego szpitala są szybciej i skuteczniej diagnozowani, co zasadniczo zwiększa szansę na ich wyleczenie. „Warunki leczenia pacjentów uległy znacznej poprawie, co zauważają i sami pacjenci, a to oznacza, że główny cel projektu został osiągnięty i o to w tym projekcie chodziło” – dodaje P. Usowicz.