{spoiler spoiler1, Treść ogłoszenia konkursu - rozwiń treśćUkryj treść}

nr SPZOZ.ADO.1101.15.2018


SP ZOZ we Włodawie ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia obejmujące wykonywanie badań laboratoryjnych w rodzaju: Borrelia burgdorferi p/ciała IgM Western Blot oraz Borrelia burgdorferi p/ciała IgG Western Blot 

Na potrzeby Programu: „Zbadaj się, bo warto! Program profilaktyczny boreliozy”.

Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa: 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian. Działanie: 10.3 programy profilaktyki zdrowotnej, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPLU.10.03.00-06-020/17. 

 1. Czas trwania umowy – od daty jej zawarcia do dnia 30.09.2019r. z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.
 2. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych – 01.06.2018r.
 3. Data ogłoszenia konkursu: 05.2018r.
 4. Materiały informacyjne i szczegółowe warunki konkursu ofert, zawierające formularz oferty i projekt umowy, można uzyskać w Dziale Organizacji i Rozliczeń Świadczeń Medycznych SP ZOZ we Włodawie, Al. Józefa Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa, tel. 797 704 877 lub na stronie internetowej szpitala: spzoz.wlodawa.pl.
 5. Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie, w formie pisemnej,
  na formularzu proponowanym przez Udzielającego Zamówienia, do dnia 21.05.2018r., do godziny 13.00 w Sekretariacie Dyrekcji SP ZOZ we Włodawie.
 6. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w dniu 21.05.2018r. o godzinie 13.30 (sala konferencyjna przy Sekretariacie Dyrekcji).
 7. Termin związania ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 8. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie, do 14 dni od upływu terminu składania ofert.
 9. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu bez podania przyczyny, a także przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami.

Pliki do pobrania


{spoiler spoiler2, Zapytania do konkursu - rozwiń treśćUkryj treść}

Zapytania:

Pyt 1.Dotyczy SWKO: II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA, W TYM TERMIN WYKONANIA UMOWY, pkt 7. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie czasu oczekiwania z 3 dni roboczych do 6 dni roboczych ze względu na specyfikę badań.

Pyt 2. Dotyczy SWKO: II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA, W TYM TERMIN WYKONANIA UMOWY, pkt.5. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie dni w których ma być odbierany materiał do badań.

Odpowiedz:

W odpowiedzi na Pani pismo dotyczące postępowania konkursowego na badania diagnostyczne w zakresie Borrelia burdoferi p/ciała IgM oraz p/ciała IgG Western Blott dotyczące Przedmiotu Zmówienia oraz warunków realizacji zamówienia, w tym termin wykonania umowy pkt.5 oraz pkt. 7.

Odnośnie pkt.7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWKO i nie wyraża zgody na zmianę dotyczącą oczekiwania na wynik z 3 na 6 dni roboczych. Odnośnie pkt. 5 Zamawiający na tym etapie postępowania konkursowego nie widzi potrzeby szczegółowego określania dni tygodnia, w których ma być odbierany materiał. Częstotliwość odbioru badań została określona w Materiałach informacyjnych i szczegółowych warunkach konkursu.

{/spoiler}

{/spoiler}