Regulamin wypożyczalni w ramach projektu: Kompleksowy system usług społecznych w Powiecie Włodawskim

Baner z logotypami projektów dofinansowanych z europejskich funduszy

Przejdź do Informacji o projekcie

 

Regulamin wypożyczalni Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie określający zasady wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w ramach projektu pt: Kompleksowy system usług społecznych w Powiecie Włodawskim RPO WL 2014-2020 Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie („Wypożyczający”) świadczy usługę wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego skierowaną do osób starszych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych zamieszkałych na terenie powiatu włodawskiego.
 2. Wypożyczalnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Adres wypożyczalni - ul. J. Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa.
 3. Osobą odpowiedzialną za wypożyczalnię jest Pan Andrzej Kołodziej dostępny pod nr telefonu 797704897 lub osobiście w budynku magazynu SPZOZ we Włodawie.
 4. Osoba wypożyczająca sprzęt („Pożyczający”) zawiera z Wypożyczającym umowę, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu
 5. Sprzęt rehabilitacyjny, pielęgnacyjny i wspomagający może zostać wypożyczony wyłącznie osobie, która okaże Wypożyczającemu dokument z aktualnym zdjęciem, potwierdzający jej tożsamość oraz po zawarciu umowy wpłaci ustaloną przez Wypożyczającego kaucję w wysokości zgodnej z kwotami wymienionymi w pkt 17, zależnej od rodzaju i ilości wypożyczanego sprzętu.
 6. Wypożyczenie sprzętu jest bezpłatne. Kaucja zostanie zwrócona w momencie zwrotu nieuszkodzonego sprzętu do wypożyczalni.
 7. Po podpisaniu umowy oraz wpłaceniu kaucji w kasie (kasa znajduje się w budynku administracyjnym A na terenie SPZOZ) Pożyczający zobowiązuje się odbyć niezbędne szkolenie w zakresie prawidłowej eksploatacji sprzętu.
 8. Podczas wydania sprzętu, sporządza się w dwóch egzemplarzach protokół zdawczo-odbiorczy (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu) dla każdej ze stron, który należy zachować do momentu zdania sprzętu do wypożyczalni.
 9. Pożyczający odpowiada za transport sprzętu zarówno do miejsca docelowego jaki i przy późniejszym zwrocie sprzętu do wypożyczalni.
 10. Wypożyczający zobowiązany jest wydać Pożyczającemu sprzęt w należytym stanie, zdatnym do prawidłowego i bezpiecznego jego użytkowania.
 11. Podpisując umowę wypożyczenia, Pożyczający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz akceptuje zapisy niniejszego regulaminu.
 12. Pożyczający zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego sprzętu w określonym umową czasie, w stanie nie gorszym niż wynikający z naturalnego zużycia.
 13. Pożyczający ponosi odpowiedzialność materialną za utratę lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu oraz za jego uszkodzenie powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania, zarówno przez samego Pożyczającego, jak i przez osoby trzecie. Odpowiedzialność ta nie dotyczy normalnego zużycia sprzętu wskutek jego właściwej eksploatacji.
 14. Pożyczający jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie Wypożyczającemu utratę, zniszczenie oraz wszelkie uszkodzenia wypożyczonego sprzętu, powstałe w trakcie jego użytkowania.
 15. Zwrot sprzętu winien nastąpić w terminie do 7 dni od dnia wygaśnięcia umowy wypożyczenia. Dokładną datę i godzinę zwrotu należy ustalić z osobą odpowiedzialną za wypożyczalnię telefonicznie lub osobiście.
 16. W przypadku, gdy w wypożyczalni brak będzie chwilowo danego sprzętu utworzona zostanie lista rezerwowa osób oczekujących na jego wypożyczenie. O dostępności sprzętu powiadomimy telefonicznie.
 17. Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego oraz wysokość kaucji za sprzęt będący na stanie wypożyczalni znajduje się w poniższej tabeli:

 

Lp Nazwa sprzętu Wysokość kaucji w zł
1 Trójnóg 7,00
2 Czwórnóg 8,00
3 Łóżko medyczne 240,00
4 Balkonik 15,00
5 Materac przeciwodleżynowy 50,00
6 Poduszka przeciwodleżynowa 10,00
7 Chodzik 30,00
8 Wózek inwalidzki 74,00
9 Wózek toaletowy 50,00
10 Ssak  
11 Koncentrator tlenu 280,00
12 Przenośny koncentrator tlenu 520,00
13 Rotor rehabilitacyjny  
14 Krzesło toaletowe 25,00
15 Krzesło prysznicowe 12,00
16 Drabinka ortopedyczna  
17 Łatwoślizg 40,00
18 Kula ortopedyczna 3,00
19 Siedzisko kąpielowe/ławka na wannę 20,00
20 Piłka rehabilitacyjna  

Do pobrania:

Informacje dotyczące wypożyczalni (PDF, 4,3 MB)

Regulamin (PDF, 213 kb)

Umowa - załącznik 1 (PDF, 122 kb)

Protokół zdawczo-odbiorczy - załącznik 2 (PDF, 168 kb)

Klauzula informacyjna (skan PDF, 700 kb)