1. Do ZPO przyjmowani są pacjenci, którzy spełniają określone kryteria zdrowotne i którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia przez lekarza i pielęgniarkę ZPO.

2. Kwalifikacja pacjenta odbywa się na podstawie następujących dokumentów:

 1. Wniosek o wydanie skierowania do ZPO (Załącznik 1 (PDF, 136 kb))
 2. Wywiad pielęgniarski i Zaświadczenie Lekarskie wystawione dla osoby, która ubiega się o Przyjęcie do ZPO (Załącznik 2 (PDF, 160 kb))
 3. Skierowanie do ZPO wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (Załącznik 3 (PDF, 150 kb))
 4. Ocena sprawności ruchowej pacjenta wg Skali Barthel (Załącznik 4 (PDF, 280 kb))
 5. Karta kwalifikacji pacjenta do wentylacji mechanicznej, w przypadku pacjenta Wentylowanego Mechanicznie;
 6. Karta kwalifikacji/kontynuacji żywienia dojelitowego, jeżeli wymaga,
 7. Aktualny wykaz leków zażywanych na stałe przez pacjenta (Załącznik 5 (PDF, 147 kb))
 8. Pełna dokumentacja medyczna z dotychczasowego leczenia (karta informacyjna z leczenia szpitalnego, aktualne badania) – kserokopia.
 9. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu

3. Niezbędnymi dokumentami wymaganymi/Warunek przyjęcia pacjenta do ZPO, w dniu przyjęcia pacjenta do ZPO jest również posiadanie w dniu przyjęcia: 

 • Aktualny dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,
 • Aktualny dokument potwierdzający ubezpieczenie (np. legitymacja emeryta/rencisty lub decyzja o przyznaniu zasiłku),
 • Dokumenty potwierdzające ukończenie leczenia przyczynowego - Karta informacyjna z leczenia szpitalnego i aktualne wyniki badań.

Do ZPO nie przyjmuje się pacjentów:

 1. Którzy w ocenie skalą Barthel otrzymali 40 punktów lub mniej i podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.
 2. Którzy w dniu przyjęcia w wyniku oceny dokonanej przez personel medyczny ZPO wg skali Barthel otrzymali powyżej 40 punktów.
 3. Objętych świadczeniami gwarantowanymi w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej.
 4. Objętych świadczeniami realizowanymi przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej.
 5. Objętych udzielaniem świadczeń gwarantowanych w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi (leczenie obturacyjnego lub centralnego bezdechu sennego za pomocą protezy powietrznej).

4. Pacjent zakwalifikowany do ZPO nie może w nim przebywać wbrew własnej woli.

5. Zgoda pacjenta na pobyt jest podstawowym warunkiem jego przyjęcia i przebywania w ZPO.

6. W przypadku chorych niemogących wyrazić świadomie zgody na pobyt w ZPO konieczne jest przedstawienie postanowienia Sądu o umieszczeniu pacjenta bez jego zgody.

7. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej, do zgody Sądu na umieszczenie w ZPO należy dołączyć:

 1. postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu pacjenta,
 2. postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego.

8. Warunkiem przyjęcia pacjenta do ZPO jest również posiadanie w dniu przyjęcia:

 1. aktualnych wyników badań — wykaz niezbędnych badań, które muszą być wykonane przed przyjęciem do ZPO jest przekazywany w czasie ustalania terminu przyjęcia,
 2. dokumentów potwierdzających ukończone leczenie przyczynowe.

9. Każdy pacjent przyjmowany do ZPO musi posiadać przy sobie w dniu przyjęcia: dowód osobisty, aktualny dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne (Legitymacja Emeryta/Rencisty lub decyzja o przyznaniu zasiłku).

10. W dniu przyjęcia, każdemu Pacjentowi obowiązkowo towarzyszy przedstawiciel najbliższej rodziny lub opiekun prawny.

11. Pacjent oraz osoba obecna przy przyjęciu zapoznają się z zasadami dotyczącymi pobytu i odpłatności za pobyt oraz z warunkami wypisu z ZPO. Zgodę na zaproponowane zasady potwierdzają podpisaniem oświadczenia w tym przedmiocie.  (Załącznik 6 (PDF, 150 kb))

12. Koszty transportu pacjenta w dniu przyjęcia do ZPO pokrywa pacjent lub jednostka kierująca.

13. Każdy pacjent w dniu przyjęcia powinien posiadać niezbędne rzeczy osobiste wskazane w załączniku nr 7 do niniejszego Regulaminu. (Załącznik 7 (PDF, 133 kb))


Przyjęcia do Zakładu

 1. Przyjęcia do Zakładu odbywają się zgodnie z prowadzoną listą oczekujących i są uzależnione od posiadanych wolnych łóżek.
 2. Decyzję o przyjęciu do ZPO wydaje Kierownik ZPO po rozpatrzeniu wymaganych dokumentów. O decyzji przyjęcia do ZPO osoba ubiegająca się zostanie poinformowana telefonicznie lub pisemnie.
 3. Termin przyjęcia pacjenta ustalany jest telefonicznie albo e-mailowo z pacjentem lub jego opiekunem prawnym lub osobą upoważnioną przez pacjenta lub lekarzem kierującym pod numerem tel. 503 906 800.
 4. Informację o ustalonym terminie przyjęcia oraz inne istotne informacje dotyczące przyjęcia do ZPO przekazywane są osobie zainteresowanej - telefonicznie, e-mailowo lub w formie pisemnej przez pracownika Zespołu ZPO.
 5. W przypadku rezygnacji z ubiegania się o przyjęcie  do ZPO, pacjent lub osoba przez niego upoważniona jest zobowiązana do poinformowania ZPO o tym fakcie, bez względu na powód rezygnacji. W przypadku rezygnacji z proponowanego terminu przyjęcia, pacjent zostaje skreślony z listy osób oczekujących.

 1. Pacjenci przyjmowani są do ZPO na pobyt czasowy.
 2. Maksymalny czas pobytu pacjenta w ZPO wynosi 6 miesięcy.
 3. W przypadkach uzasadnionych względami medycznymi, na wniosek lekarza prowadzącego, pobyt pacjenta w ZPO może zostać przedłużony. Ostateczną decyzję o przedłużeniu pobytu podejmuje Dyrektor Szpitala.