1. Każdy pacjent lub osoba przez niego upoważniona w dniu przyjęcia do ZPO zostaje poinformowany o Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z która może się zapoznać i otrzymuje pisemną informację - wykaz praw i obowiązków (Karta Praw i Obowiązków Pacjenta), które dotyczą wszystkich pacjentów Szpitala.

2. Ponadto Pacjent przebywający w ZPO ma prawo do:

 • Korzystania z przepustek w wymiarze do 10% czasu pobytu w ZPO (tj. 3 dni w ciągu miesiąca). Przepustka udzielana jest przez lekarza ZPO, pacjent może opuścić teren szpitala wyłącznie na podstawie wydanej przepustki. Lekarz  może odmówić wydania przepustki jeżeli opuszczenie  Zakładu niesie za sobą ryzyko pogorszenia lub utraty zdrowia lub życia pacjenta.
 • Jeśli w czasie przepustki udzielane są świadczenia zdrowotne zobowiązany to pacjent lub rodzina pacjenta lub opiekun zobowiązany jest poinformować Kierownika ZPO o tym fakcie.
 • Korzystania z własnego laptopa, komputera, telefonu komórkowego w uzgodnieniu
  i pod nadzorem personelu medycznego.  ZPO nie ponosi odpowiedzialności za w/w sprzęt.
 • Korzystania  z urządzeń kuchennych przeznaczonych dla pacjentów (czajnik, lodówka, mikrofala) pod nadzorem personelu ZPO.

Poza obowiązkami zawartymi w Karcie Praw i Obowiązków Pacjenta, pacjent przebywający w ZPO jest zobowiązany do:

 1. Regularnego comiesięcznego uiszczania ustalonych opłat.
 2. Przyjmowania tylko i wyłącznie leków zleconych przez lekarza ZPO w obecności pielęgniarki w dawkach i w godzinach określonych w zleceniu.
 3. Posiadania własnych rzeczy osobistych: odzieży oraz środków higieny osobistej.
 4. Właściwego zabezpieczenia i oznakowania (imieniem i nazwiskiem) artykułów żywnościowych przechowywanych w lodówce przeznaczonej dla pacjentów. Artykuły, dla których upłynął termin przydatności do spożycia będą usuwane przez personel ZPO.
 5. Przestrzegania ustalonego harmonogramu dnia.
 6. Przechowywania odzieży oraz przedmiotów osobistych w pokoju, w którym przebywa i w miejscach do tego przeznaczonych, przydzielonych na czas pobytu (szafka przyłóżkowa, szafa ubraniowa).
 7. Bieżącego informowania personelu o stwierdzonych zagrożeniach czy nieprawidłowościach występujących w ZPO.
 8. Rozliczenia się przed wypisaniem z przedmiotów, które są mieniem ZPO, a które pacjent otrzymał przy przyjęciu.