1. Pobyt pacjenta w Zakładzie jest finansowany z dwóch źródeł, są to:

  • Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia, które pokrywają koszty gwarantowanych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych udzielanych w ramach opieki długoterminowej w warunkach stacjonarnych,
  • Środki własne pacjenta, które powinny pokrywać co najmniej koszty wyżywienia i zakwaterowania w ZPO.

2. Sposób ustalania odpłatności za pobyt w Zakładzie określa ustawa z dnia 23 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczna opłata pobierana od pacjenta wynosi maksymalnie 250% najniższej emerytury, z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu pacjenta ( renta, emerytura, inne dochody), w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

4. Wysokość opłaty jest ustalana indywidualnie dla każdego pacjenta na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość dochodu świadczeniobiorcy, w szczególności:

  • Decyzji organu rentowego albo emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury, renty albo renty socjalnej; do decyzji należy dołączyć zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu opiekuńczego na potrącenia opłaty za pobyt w zakładzie pielęgnacyjnym przez właściwy organ rentowy albo emerytalno-rentowy ze świadczenia wypłacanego przez ten organ lub
  • Decyzji o przyznaniu zasiłku stałego; do decyzji należy załączyć zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu pielęgnacyjnego do odbioru tych należności przez zakład pielęgnacyjny,
  • Zaświadczenia o dochodach z zakładu pracy,
  • Innych dokumentów, z których wynika wysokość dochodu świadczeniobiorcy.

5. O wysokości opłaty pacjent i/lub jego opiekun prawny jest informowany przy przyjęciu do ZPO.

6. Pierwszą ustaloną kwotę opłaty należy uiścić w dniu przyjęcia pacjenta do ZPO. Potwierdzenie dokonania opłaty należy dostarczyć do Kierownika ZPO.

7. W przypadku braku uiszczenia opłaty pacjent nie będzie przyjęty do Zakładu i zostanie odesłany do miejsca zamieszkania.

8. Opłatę ustala się ponownie po każdorazowej zmianie wysokości dochodu świadczeniobiorcy przebywające w ZPO na podstawie przedłożonych przez świadczeniobiorcę dokumentów potwierdzających zmianę.

9. Świadczeniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Kierownika ZOP o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na ustalenie opłaty, w tym do przedłożenia dokumentów potwierdzających zmianę wysokości jego dochodu.

10. W przypadku czasowej nieobecności świadczeniobiorcy w ZPO (np. przepustka) opłatę oblicza się w ten sposób, że za dni pobytu poza ZOP opłata wynosi 70 % opłaty pobieranej za dni obecności w ZPO.

11. Wniosek o końcowe rozliczenie pacjenta za pobyt w ZPO składa pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy lub upoważniona do tego osoba, po zakończonym pobycie pacjenta.

12. Ustalone opłaty należy uiszczać regularnie „ z góry” za każdy następny miesiąc.