05.03.2020 r.

Ogłoszenie o naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego w zakresie profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi – moduł centralny.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późń. zm.) ogłasza konkurs na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu konkursowego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne. Konkurs otwarty nr POWR.05.01.00-IP.05-00-016/20.

Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu pilotażowego i testującego w zakresie programów profilaktycznych zawierającego m. in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem.

Przedmiotem konkursu POWR.05.01.00-IP.05-00-016/20 jest projekt, który przewiduje wdrożenie modułu centralnego (MC) pilotażowego programu profilaktycznego „Ogólnopolski program profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi” stanowiącego załącznik nr 17 do Regulaminu powyższego konkursu.

Głównym celem programu profilaktycznego jest zmniejszenie, w okresie jego realizacji, o 10% ryzyka wystąpienia obrzęku limfatycznego u kobiet po leczeniu raka piersi poprzez edukację i rehabilitację oraz poprawę lub podtrzymanie wydolności fizycznej.

Współpraca obejmie w szczególności: wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie, wspólne zarządzanie projektem, realizację zaplanowanych działań, monitoring rzeczowo-finansowy projektu, realizację zadań w zakresie promocji, przy czym partner może uczestniczyć tylko w części zadań.

Szczegółowe zasady partnerstwa, w szczególności podział środków oraz zasady współpracy i podejmowania decyzji w partnerstwie zostaną szczegółowo określone w umowie partnerskiej.

Realizacja projektu będzie polegać na przygotowaniu przez realizatora materiałów edukacyjnych dla kobiet po chirurgicznym leczeniu raka piersi. Realizator będzie zobowiązany do przygotowania następujących materiałów:

 • broszura informacyjna w zakresie koniecznych do wykonania ćwiczeń, zaleceń dietetycznych,
 • film / filmy instruktażowe gotowe do umieszczenia na płyty DVD / CD z przykładowymi ćwiczeniami, zaleceniami dla kobiet po leczeniu raka piersi,
 • przygotowania aplikacji mobilnej dla kobiet po chirurgicznym leczeniu raka piersi,
 • strony internetowej, na której będą znajdowały się możliwe do pobrania broszury, filmy instruktażowe. Na stronie internetowej musi znajdować się również moduł dotyczący informacji o zachorowalności na raka piersi, metodach i formach leczenia, profilaktyce, krokach niezbędnych do podjęcia po leczeniu raka piersi. Ponadto, na stronie muszą znajdować się, informacje, gdzie można otrzymać pomoc psychologiczną, wskazanie organizacji pozarządowych wspierających kobiety po leczeniu raka piersi, grupy wsparcia, przykłady kobiet, które opowiedzą o swoich doświadczeniach. Informacje o możliwości otrzymanie pomocy psychologicznej, organizacjach pozarządowych, grupach wsparcia powinny być dostępne również w formie wyszukiwania po lokalizacji lub nazwie miejscowości lub województwie. Dane dot. ww. podmiotów powinny zawierać co najmniej adres, telefon, adres strony internetowej. Realizator powinien aktualizować bazę o pomocy psychologicznej, organizacjach pozarządowych, grupach wsparcia przynajmniej raz na miesiąc.

Ponadto realizator zapewni:

 • stałą obecność projektu w mediach społecznościowych,
 • wsparcie specjalistów – onkologa, fizjoterapeuty, psychologa i dietetyka w formie forum prowadzonego czy to na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych. Zainteresowane osoby mają możliwość zadawania do realizatora pytań, na które odpowiedzą ww. specjaliści. Czas przewidziany na odpowiedź nie powinien być dłuższy niż 3 dni robocze.
 • ewaluację programu w celu wspierania realizatorów, którzy zostaną wybrani na poziomie makroregionów w ramach drugiego konkursu.

Działania przewidziane w projekcie mają charakter ogólnopolski.

Wymagania w stosunku do Partnera:

 1. Partner należy do podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Partner nie składa innego wniosku o dofinansowanie w konkursie POWR.05.01.00-IP.05-00-016/20 samodzielnie jako Wnioskodawca lub Partner innego podmiotu.
 3. Partner nie realizuje projektu o charakterze profilaktycznym, zbieżnym merytorycznie (tzn. dotyczącym tej samej jednostki chorobowej) finansowanego w ramach regionalnego programu operacyjnego.
 4. Partner nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie, w tym na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.
 5. Z partnerem nie rozwiązano w trybie natychmiastowym umowy o dofinansowanie projektu realizowanego ze środków PO WER z przyczyn leżących po jego stronie.
 6. W ramach PO WER, nie może zostać zawarte partnerstwo obejmujące podmioty, które mają relacje ze sobą nawzajem i nie istnieje możliwość nawiązania równoprawnych relacji partnerskich.

Kryteria wyboru Partnera:

 1. Kryteria formalne: 

a) Zgłoszenie konkursowe (dalej zwane „zgłoszeniem”) zostało złożone we wskazanym terminie.

b) Sytuacja ekonomiczna i finansowa potencjalnego Partnera pozwala na wykonanie zadań w projekcie (Partner przedłożył oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych (ZUS, Urząd Skarbowy).

c) Wraz ze zgłoszeniem złożono wszystkie wymagane dokumenty. Zgłoszenie jest podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Partnera

 1. Kryteria merytoryczne: 

a) Profil działalności potencjalnego Partnera jest zgodny z celami partnerstwa

b) Potencjał techniczny, kadrowy i organizacyjny pozwalający na realizację Projektu

c) Doświadczenie w realizacji projektów/ zadań o podobnym charakterze

d) Koncepcja udziału Partnera w projekcie, w tym wkład własny potencjalnego Partnera w realizację projektu

e) Spełnianie przez Partnera jednego z poniższych warunków premiujących:

- Partner jest organizacją pozarządową lub partnerem społecznym (zgodnie z definicją zawartą w PO WER), który w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu prowadził działania związane z edukacją prozdrowotną dot. raka piersi;

- Partner jest partnerem społecznym (zgodnie z definicją zawartą w PO WER) reprezentującym interesy i zrzeszającym podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i/lub w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Termin i miejsce składania zgłoszeń.

Zgłoszenia wypełnione zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, z dopiskiem „Otwarty nabór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego” należy złożyć do dnia 27.03.2020 r. do godz. 10.00 w zamkniętych kopertach osobiście (w dni robocze w godz. od 7.25.00 do 15.00) lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa. Dopuszcza się również składanie ofert pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – w tym przypadku do wiadomości należy załączyć skan zgłoszenia wypełnionego zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia).

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

 1. wyboru kilku Partnerów do wspólnej realizacji projektu

 2. odwołania konkursu lub unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Wynik konkursu zostanie podany do publicznej wiadomości w formie informacji na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie http://www.spzoz.wlodawa.pl/ w ciągu 14 dni od upływu terminu składania zgłoszeń.

Dodatkowych informacji w sprawie udziela: Anna Tomaszewska tel. 797 704 880

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor SPZOZ we Włodawie

TERESA SZPILEWICZ


Pliki do pobrania

Do pobrania ogłoszenie na wybór partnera do projektu - plik odt

Do pobrania wzór zgłoszenia konkursowego - plik odt