Zasady odwiedzin Pacjentów w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej we Włodawie


Włodawa, dnia 11.06.2024 r.

REGULAMIN ODWIEDZIN

 1. Odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej we Włodawie przez osoby z zewnątrz odbywają się we wszystkie dni tygodnia od godziny 12.00.
 2. Odwiedziny odbywają się za zgodą pacjenta
 3. W sali chorych w trakcie odwiedzin pacjenta może przebywać jednoczasowo jedna osoba odwiedzająca. a w sytuacjach gdy stan zdrowia pacjentów w sali i warunki lokalowe pozwalają przy poszanowaniu praw innych pacjentów - dwie osoby.
 4. Czas odwiedzin u pacjenta jest zależny od stanu zdrowia pacjenta oraz innych chorych w sali.
 5. W przypadku pacjentów w stanie terminalnym nie obowiązują godziny odwiedzin, zgodę wydaje Ordynator/Kierownik oddziału lub lekarz dyżurny.
 6. Należy unikać przyprowadzania dzieci do oddziałów szpitalnych, jednak w wyjątkowych sutuacjach małoletnie dzieci mogą uczestniczyć w odwiedzinach (pod opieką osoby pełnoletniej). Należy do minimum ograniczyć czas odwiedzin dla dzieci małoletnich.
 7. Informacji o stanie zdrowia pacjenta osobom upoważnionym udziela Ordynator/Kierownik lub lekarz dyżurny od godziny 12.00 lub w innych wyznaczonych godzinach.
 8. Osoby odwiedzające nie powinny zakłócać przebiegu czynności diagnostyczno-leczniczych lub/i procesu pielęgnacyjnego oraz nie powinny manipulować przy aparaturze medycznej.
 9. W przypadku izolacji ze względów epidemiologicznych, odwiedziny pacjentów poddanych izolacji, mogą odbywać się wyłącznie za zgodą personelu medycznego, z zastosowaniem poleceń personelu dotyczących stosowania środków ochrony indywidualnej.
 10. Pacjentów nie mogą odwiedzać osoby wykazujące objawy infekcji, jak również osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 11. Niewłaściwe i niezgodne z prawem zachowanie osób odwiedzających może skutkować wyproszeniem z oddziału przez personel medyczny.
 12. Dla pacjenta można przynosić rzeczy osobiste, środki higieniczne, wodę. Jedzenie po wcześniejszym uzgodnieniu z personelem oddziału. Produkty zostawiane dla pacjentów w lodówce muszą być podpisane.

Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc regulamin z dnia 01.06.2022r.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ze zm. (Dz. U. z 2024 r. poz. 799), art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ze zm. (Dz. U. z 2024 r. poz. 581), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ze zm. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1284, 909, 1938).


Do pobrania:

Regulamin odwiedzin (skan PDF, 260 kb)

Ankieta dla odwiedzającego (PDF, 168 kb)