Obowiązki pacjenta

 1. Pacjent zgłaszający się do poradni, na badania, hospitalizację lub zabiegi powinien posiadać: dowód osobisty, właściwe skierowanie jeśli jest wymagane.
 2. W sytuacji niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu dowodu tożsamości, jest możliwość przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, a jeśli takiego dokumentu nie posiada, złożyć oświadczenie na piśmie o przysługującym mu prawie do tych świadczeń.
 3. Pacjent przyjęty do szpitala SP ZOZ we Włodawie w trybie planowym powinien zabrać ze sobą dokumentację medyczną zawierającą istotne informacje dotyczące procesu diagnostycznego, leczniczego i pielęgnacyjnego, a także: piżamę, ciapy, szlafrok, przybory toaletowe i ręcznik.
 4. Pacjent, który korzysta ze świadczeń zdrowotnych ma obowiązek stosowania się do zasad wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz uzgodnień, zaleceń i wskazówek w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego, rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz w sprawach organizacyjnych ustalonych z personelem medycznym.
 5. Pacjent powinien stosować się do zalecanej diety.
 6. Przebywając w oddziale Pacjent nie może przyjmować innych leków niż zleconych przez lekarza oddziału. Własne leki, których przyjmowanie związane jest z leczeniem przewlekłych chorób współistniejących, należy przekazać w oryginalnych opakowaniach personelowi pielęgniarskiemu i używanie tych leków podczas pobytu w szpitalu wymaga zgody lekarza.
 7. Pacjent w sposób życzliwy i kulturalny powinien odnosić się do innych pacjentów oraz personelu.
 8. Pacjent ma obowiązek: przez cały okres pobytu w szpitalu nosić opaskę identyfikacyjną, podczas obchodów lekarskich, zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych przebywać na wyznaczonych salach, przestrzegać Regulaminu odwiedzin oraz ciszy nocnej w godzinach 22:00– 6:00, stosować się do przepisów o zagrożeniu pożarowym, o bezpieczeństwie i higienie, szanować mienie SP ZOZ we Włodawie, utrzymania porządku w miejscu pobytu i przestrzegać zasad higieny osobistej, przestrzegać zakazów: spożywania napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu na terenie szpitala, obrotu, posiadania i używania narkotyków oraz środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających.
 9. Pacjentowi nie wolno opuszczać Szpitala/ Oddziału bez wiedzy personelu medycznego.
 10. Korzystanie z telefonów komórkowych przez pacjentów powinno się odbywać w sposób nie uciążliwy dla innych pacjentów.
 11. Pacjent ma obowiązek udzielić wyczerpujących informacji o swoim stanie zdrowia w czasie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego.
 12. W razie nie respektowania „Obowiązków Pacjenta”, Pacjent hospitalizowany może zostać wypisany ze szpitala, pod warunkiem, że nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może zagrażać jego życiu lub zdrowiu.
 13. Pacjent jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania SP ZOZ we Włodawie o rezygnacji z ustalonego terminu świadczeń zdrowotnych