Prawa pacjenta

 

Do pobrania: Ulotka o prawach Pacjenta (PDF, 2,8MB)

Do pobrania: Ustawa o prawach pacjenta (PDF, 440 kb)


ROZDZIAŁ I

PRAWA PACJENTA WYNIKAJĄCE Z BEZPOŚREDNIEGO STOSOWANIA PRZEPISÓW KONSTYTUCJI

§ 1

 1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
 2. Każdy obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na warunkach i w zakresie określonych w ustawie.

ROZDZIAŁ II

PRAWA PACJENTA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ, O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY ORAZ O PRAWACH PACJENTA I RZECZNIKU PRAW PACJENTA

§ 2

Pacjent zgłaszający się do Zakładu Opieki Zdrowotnej ma prawo do natychmiastowego udzielenia mu świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, niezależnie od okoliczności.

§ 3

Pacjent w Zakładzie Opieki Zdrowotnej ma prawo do:

 1. Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń – do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń.
 2. Aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych: lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie, pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej).
 3. Udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym.
 4. Informacji o swoim stanie zdrowia.
 5. Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji.
 6. Intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
 7. Udostępniania mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniana.
 8. Zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby.
 9. Dostępu do informacji o prawach pacjenta.
 10. Obecności osoby bliskiej.
 11. Wyrażenia zgody oraz sprzeciwu na udzielenie świadczeń zdrowotnych lub przeprowadzenie badań.

§ 4

 1. W Zakładzie Opieki Zdrowotnej przeznaczonym dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych np.w szpitalu pacjent przyjęty do tego Zakładu ma prawo do:
  1. zapewnienia mu:

   a) środków farmaceutycznych i materiałów medycznych,

   b) pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia,

   c) opieki duszpasterskiej,

  2. dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez siebie,

  3. kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz,

  4. wskazania osoby lub instytucji, którą Zakład Opieki Zdrowotnej obowiązany jest powiadomić o pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia albo w razie jego śmierci,

  5. wyrażenia zgody albo odmowy na umieszczenie go w tym Zakładzie Opieki Zdrowotnej,

  6. wypisania z Zakładu Opieki Zdrowotnej na własne żądanie i uzyskania od lekarza informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w tym Zakładzie,

  7. udzielenia mu niezbędnej pomocy i przewiezienia go do innego szpitala, w sytuacji, gdy pomimo decyzji uprawnionego lekarza o potrzebie niezwłocznego przyjęcia do szpitala nie może być do tego szpitala przyjęty,

 2. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych pogotowia ratunkowego w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia.

§ 5

Pacjent ma prawo do:

 1. Udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez lekarza, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi lekarzowi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.
 2. Uzyskania od lekarza pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki.
 3. Uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
 4. Zażądania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia i o rokowaniu wówczas, gdy sądzi, że lekarz ogranicza mu informację z uwagi na jego dobro.
 5. Decydowania o osobach, którym lekarz może udzielać informacji, o których mowa, w ust. 3.
 6. Wyrażenia żądania, aby lekarz nie udzielał mu informacji, o których mowa, w ust. 3.
 7. Nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez lekarza badania lub udzielenia mu innego świadczenia zdrowotnego.
 8. Wyrażenia zgody albo odmowy na wykonanie mu zabiegu operacyjnego albo zastosowania wobec niego metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko; w celu podjęcia przez pacjenta decyzji lekarz musi udzielić mu informacji, o której mowa w ust. 3.
 9. Uzyskania od lekarza informacji, jeżeli w trakcie wykonywania zabiegu, bądź stosowania określonej metody leczenia lub diagnostyki, w związku z wystąpieniem okoliczności stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjenta, lekarz dokonał zmian w ich zakresie.
 10. Poszanowania przez lekarza jego intymności i godności osobistej.
 11. Wyrażania zgody albo odmowy na uczestniczenie przy udzielaniu mu świadczeń zdrowotnych osób innych niż personel medyczny niezbędny ze względu na rodzaj świadczeń.
 12. Wnioskowania do lekarza o zasięgnięcie przez niego opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizowania konsylium lekarskiego.
 13. Dostatecznie wcześniejszego uprzedzenia go przez lekarza o zamiarze odstąpienia od jego leczenia i wskazania mu realnych możliwości uzyskania określonego świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w Zakładzie Opieki Zdrowotnej.
 14. Zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim a uzyskanych przez lekarza w związku z wykonywaniem zawodu.
 15. Uzyskania od lekarza informacji o niekorzystnych dla niego skutkach, w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie dotyczących go informacji, będących w posiadaniu lekarza.
 16. Wyrażania zgody lub odmowy na podawanie przez lekarza do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta, a ponadto pacjent, który ma być poddany eksperymentowi medycznemu ma prawo do:
  1. wyrażenia zgody lub odmowy na udział w eksperymencie medycznym po uprzednim poinformowaniu go przez lekarza o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia eksperymentu, spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz o możliwościach cofnięcia zgody i odstąpienia od udziału w eksperymencie w każdym jego stadium,
  2. poinformowania go przez lekarz o niebezpieczeństwie dla zdrowia i życia jakie może spowodować natychmiastowe przerwanie eksperymentu,
  3. cofnięcia zgody na eksperyment medyczny w każdym stadium eksperymentu.

ROZDZIAŁ III

PRAWA PACJENTA OKREŚLONE W USTAWIE O ZAWODZIE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

§ 6

Pacjent ma prawo do:

 1. Udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę, położną, posiadającą prawo wykonywania zawodu, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi jej metodami i środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością.
 2. Udzielenia mu pomocy przez pielęgniarkę, położną, zgodnie z posiadanymi przez nią kwalifikacjami, w każdym przypadku niebezpieczeństwa utraty przez niego życia lub poważnego uszczerbku na jego zdrowiu.
 3. Uzyskania od pielęgniarki, położnej informacji o jego prawach.
 4. Uzyskania od pielęgniarki, położnej informacji o swoim stanie zdrowia, w zakresie związanym ze sprawowaną przez pielęgniarkę, położną, opieką pielęgnacyjną.
 5. Zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim, a uzyskanych przez pielęgniarkę, położną w związku z wykonywaniem zawodu.
 6. Wyrażania zgody lub odmowy na podawanie przez pielęgniarkę, położną do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta.

ROZDZIAŁ IV

PRAWA PACJENTA OKREŚLONE W USTAWIE O OCHRONIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO

§ 7

Pacjent z zaburzeniami psychicznymi, chory psychicznie lub upośledzony umysłowo ma prawo do:

 1. Bezpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych mu przez Publiczne Zakłady Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej.
 2. Bezpłatnych leków i artykułów sanitarnych oraz pomieszczenia i wyżywienia, jeżeli przebywa w Szpitalu Psychiatrycznym będącym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej.
 3. Zapewnienia mu rodzaju metod postępowania leczniczego właściwych nie tylko z uwagi na cele zdrowotne, ale także ze względu na interesy oraz inne jego dobro osobiste i dążenie do jego poprawy zdrowia w sposób najmniej dla pacjenta uciążliwy.
 4. Porozumiewania się bez ograniczeń z rodziną i innymi osobami, w przypadku, gdy przebywa w szpitalu psychiatrycznym albo w domu pomocy społecznej.
 5. Wystąpienia o okresowe przebywanie poza szpitalem bez wypisywania go z Zakładu.
 6. Uprzedzenia go o zamiarze zastosowania wobec niego przymusu bezpośredniego; dopuszczenie zastosowania tego środka wobec pacjenta musi wynikać z ustawy.
 7. Uprzedzenia o zamiarze przeprowadzenia badania psychiatrycznego bez jego zgody oraz podania przyczyn takiej decyzji; badanie takie może być przeprowadzone, jeżeli zachowanie pacjenta wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, bądź nie jest zdolny do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.
 8. Wyrażenia zgody lub odmowy na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego, z wyłączeniem sytuacji, gdy przepisy ustawy dopuszczają przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta.
 9. Poinformowania i wyjaśnienia mu przez lekarza przyczyny przyjęcia do szpitala psychiatrycznego w sytuacji, gdy nie wyraził na to zgody oraz uzyskania informacji o przysługujących mu w tej sytuacji prawach.
 10. Cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego.
 11. Niezbędnych czynności leczniczych mających na celu usunięcie przyczyny przyjęcia go do szpitala bez jego zgody i zapoznania go z planowanym postępowaniem leczniczym.
 12. Wypisania ze szpitala psychiatrycznego, jeżeli przebywa w nim bez wyrażenia przez siebie zgody, jeżeli ustały przyczyny jego przyjęcia i pobytu w szpitalu psychiatrycznym bez takiej zgody.
 13. Pozostania w szpitalu w sytuacji, o której mowa w ust. 12, za swoją później wyrażoną zgodą, jeżeli w ocenie lekarza, jego dalszy pobyt w tym szpitalu jest celowy.
 14. Złożenia, w dowolnej formie, wniosku o wypisanie go ze szpitala psychiatrycznego.
 15. Wystąpienia do sądu opiekuńczego o nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego, po uzyskania odmowy wypisania ze szpitala na wniosek, o którym mowa w ust. 14.
 16. Informacji o terminie i sposobie złożenia wniosku do sądu opiekuńczego, o którym mowa w ust. 15.
 17. Złożenia wniosku o ustanowienie kuratora, jeżeli przebywając w szpitalu psychiatrycznym potrzebuje pomocy do prowadzenia wszystkich swoich spraw, albo spraw określonego rodzaju, oraz ma prawo do tego, aby osoby wykonujące czynności wynikające z ustawy zachowały w tajemnicy wszystko, co go dotyczy, a o czym powzięły wiadomość wykonując czynności wynikające z ustawy.

ROZDZIAŁ V

PRAWA PACJENTA OKREŚLONE W USTAWIE O POBIERANIU I PRZESZCZEPIANIU KOMÓREK, TKANEK I NARZĄDÓW

§ 8

 1. Pacjent ma prawo do:
  1. wyrażenia i cofnięcia w każdym czasie sprzeciwu na pobranie po jego śmierci komórek, tkanek i narządów,

  2. dobrowolnego wyrażenia przed lekarzem zgody na pobranie od niego za życia komórek, tkanek lub narządów w celu ich przeszczepienia określonemu biorcy, jeżeli ma pełną zdolność do czynności prawnych,

  3. ochrony danych osobowych dotyczących dawcy/biorcy przeszczepu i objęcia ich tajemnicą.

 2. Pacjent mający być biorcą ma prawo do umieszczenia go na liście osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów i być wybrany jako biorca w oparciu o kryteria medyczne.

Podstawy prawne:

1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.),

2) Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r.o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. Nr 159 ),

3) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654),

4) Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r, o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 Nr 136, poz. 857, z późn. zm.),

5) Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217, z późn. zm.),

6) Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1411, z późn. zm.),

7) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne ( Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 27, z późn. zm,),

8) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r.  o diagnostyce laboratoryjnej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529, z późn. zm.),

9) Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708, z późn. zm,),

10) Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 1991r. Nr 41, poz. 178, z późn. zm.),

11) Ustawa z dnia 2 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.),

12) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1697). 


Przydatne strony

Rzecznik Praw Pacjenta

Ministerstwo Zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia