W strukturach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie działa Zakład Pielęgnacyjno–Opiekuńczy udzielający ubezpieczonym całodobowych świadczeń zdrowotnych z zakresu: opieki i pielęgnacji, rehabilitacji, edukacji zdrowotnej pacjentów i ich rodzin.

Podstawowym celem Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych chorym, którzy ze względu na zły stan zdrowia wywołany chorobą lub zmianami starczymi wymagają przez pewien czas stałej opieki pielęgniarskiej, nie wymagają natomiast leczenia szpitalnego (hospitalizacji).

Opiekę nad pacjentami w Zakładzie sprawują lekarz, pielęgniarki, rehabilitanci, opiekunki medyczne, psycholog, logopeda i personel pomocniczy.

Świadczenia medyczne udzielane w Zakładzie są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Do podstawowych świadczeń udzielanych w Zakładzie finansowanych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego należą czynności pielęgnacyjne, takie jak toaleta całego ciała, zmiana bielizny, zmiana pieluchomajtek, podawanie leków, karmienie, pomiar podstawowych parametrów życiowych, pielęgnacja odparzeń i odleżyn, tlenoterapia oraz zabiegi rehabilitacyjne wykonywane wg zlecenia lekarskiego, odpowiednie do stanu zdrowia i wieku pacjenta.

Za zakwaterowanie i wyżywienie w Zakładzie od pacjenta pobierana jest opłata zgodnie z art. 18, ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2022.poz.2561).

Sposób i tryb kierowania osób do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego oraz wzory niezbędnej dokumentacji określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych ( Dz.U. 2022 poz. 1755 ) 
 
Wniosek o przyjęcie do ZPO składa się z: 

- Skierowania do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego ;

- Wywiadu pielęgniarskiego i zaświadczenia lekarskiego;

- Wypełnionej Skali Barthel;

- Dokumentu potwierdzającego wysokość dochodu świadczeniobiorcy: w szczególności: decyzji organu  rentowego albo emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury, renty albo renty socjalnej, do decyzji należy załączyć zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego na potrącanie opłaty za pobyt w zakładzie przez właściwy organ rentowy albo emerytalno-rentowy ze świadczenia wypłacanego przez ten organ lub decyzji o przyznaniu zasiłku stałego; do decyzji należy załączyć zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego do odbioru tych należności przez zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy lub zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy lub innych dokumentów, z których wynika wysokość dochodu świadczeniobiorcy;

- Kserokopii dokumentów medycznych z leczenia stacjonarnego (wypisy, zaświadczenia),

W przypadku kiedy chory nie jest w stanie się podpisać, proszę dołączyć ksero pełnomocnictwa lub ubezwłasnowolnienia.
 
Kontakt:
Kierownik ZPO: Marta Gajek
Numer telefonu: 503 906 800
Do pobrania: