Regulamin porodów rodzinnych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej we Włodawie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentek jak najszybszego wznowienia porodów rodzinnych, mając jednocześnie na uwadze bezpieczeństwo pacjentów i personelu szpitalnego Dyrekcja SPZOZ we Włodawie w porozumieniu z Ordynatorem Oddziału Ginekologiczno -Położniczego umożliwia dostęp do porodów rodzinnych od dnia 26 lipca 2021 r. z zastosowaniem poniższych zasad:

 1. W porodzie rodzinnym pacjentce rodzącej może towarzyszyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca (ojciec dziecka, inna osoba wskazana przez pacjentkę rodzącą).
 2. Osoby towarzyszące, przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny przez 14 dni przed planowanym terminem porodu ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty
  z osobami obcymi celem zminimalizowania prawdopodobieństwa zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
 3. Osoba towarzysząca w dniu porodu musi być zdrowa, bezobjawowa (tj. nie może mieć objawów wskazujących na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub inną infekcją), nie może być objęta kwarantanną, izolacją, ani mieć styczności z chorymi lub podejrzanymi o zakażenie COVID-19 w ciągu 14 dni przed planowanym terminem porodu.
 4. W dniu porodu, osoba towarzysząca podlega tym samym procedurom co pacjentka rodząca, tj. powinna poddać się pomiarowi temperatury, wypełnić formularza ankiety epidemiologicznej, wykonać test antygenowy w kierunku SARS-CoV-2. Test antygenowy wykonywany jest osobie towarzyszącej bezpłatnie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SP ZOZ we Włodawie. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie osoba towarzysząca z ujemnym wynikiem testu antygenowego,
  z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. Z wykonania testy antygenowego zwolnione są osoby towarzyszące, legitymujące się ujemnym wynikiem testu PCR, wykonanym w ciągu 48 godzin od zgłoszenia się do szpitala w celu uczestniczenia w porodzie rodzinnym.
 6. Decyzje o możliwości porodu rodzinnego podejmuje lekarz dyżurny (ginekolog-położnik) po analizie wypełnionej ankiety epidemiologicznej, przeprowadzonym triażu i wywiadzie z osoba towarzyszącą.
 7. Osoba towarzysząca, przez cały czas pobytu w szpitalu musi być wyposażona, we własnym zakresie, w obuwie na zmianę, nosić maskę chirurgiczną, fartuch, i rękawiczki oraz zachowywać bezpieczny dystans (min. 2 metry) wobec innych osób. Wskazane środki ochrony indywidualnej zapewnia szpital (tj. Oddział Ginekologiczno– Położniczy).
 8. Rodząca wraz z osobą towarzyszącą przebywa w sali porodowej. W przypadku pojawienia się drugiej osoby rodzącej, osoba towarzysząca zobowiązana jest do opuszczenia Sali porodowej, o czym zostanie powiadomiona przez położną.
 9. Osoba towarzysząca rodzącej może zostać dopuszczona do uczestniczenia w porodzie w momencie rozpoczęcia porodu i zobowiązana jest do opuszczenia oddziału w ciągu 2 godzin po zakończeniu porodu.
 10. W przypadku porodu zabiegowego lub cięcia cesarskiego nie dopuszcza się obecności osoby towarzyszącej.
 11. W szczególnych sytuacjach związanych np. z wystąpieniem ogniska epidemiologicznego na terenie szpitala, ze wzrostem ilości zakażeń wirusem SARS-CoV-2, dyrektor podmiotu leczniczego może odstąpić od postanowień niniejszego regulaminu i wprowadzić inne zasady lub ograniczenia dostosowane do zaistniałych okoliczności.

Regulamin (PDF, 121 kb)